inwestycje.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
inwestycje.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - inwestycje.blog.bielsko.pl
Archiwum newsów - listopad 2011

Aktualizacja - nowe wizualizacje, 01.12.2011

Urząd Miejski w Bielsku-Białej rozpoczął postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania. Przewidziane są cztery lokalizacje, na których mogą być wybudowane wielopoziomowe parkingi - koncesjonariusz będzie zobowiązany do wyboru co najmniej dwóch miejsc. Zadanie to realizowane ma być na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (podział zadań i ryzyka między koncesjonariuszem a stroną publiczną). Przedsięwzięcie łącznie może dotyczyć budowy parkingów o łącznej pojemności ok. 1520 miejsc parkingowych.

Dodatkowym zadaniem będzie wydzielenie i wyposażenie na terenie centrum Bielska-Białej strefy płatnego parkowania obejmującej maksymalnie do ok. 5 000 miejsc parkingowych. Dokładna liczba przekazanych stronie prywatnej do zarządzania miejsc parkingowych zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania będzie uzależniona od lokalizacji i ilości miejsc parkingowych stworzonych przez niego w ramach nowych parkingów wielopoziomowych.

Termin, na jaki zostanie udzielona koncesja zostanie ustalona w trakcie negocjacji między stronami. Wynagrodzeniem partnera prywatnego za realizację przedsięwzięcia będzie wyłącznie prawo do pobierania opłat parkingowych (w całości lub w części). Miasto nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla koncesjonariusza.

W ramach realizacji przedsięwzięcia koncesjonariusz zobowiązany będzie do:
1. wykonania wszelkich prac prowadzących do powstania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingów oraz strefy płatnego parkowania, wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
2. wykonania robót budowlanych
3. sfinansowania przedsięwzięcia
4. zarządzania (po wybudowaniu) parkingami i strefą płatnego parkowania.

Urząd Miejski dopuszcza możliwość budowy w ramach przedsięwzięcia dodatkowej infrastruktury komercyjnej.

Wszelkie zaproponowane przez koncesjonariusza rozwiązania powinny uwzględniać bezpośrednie otoczenie wskazanych lokalizacji, w szczególności zabytkowe części Bielska-Białej, które z uwagi na swój charakter i funkcję będą miały wpływ na planowaną wielkość strefy parkingowej, reglamentację liczby miejsc parkingowych dostępnych w bezpośrednim zasięgu oddziaływania parkingu, dostępność komunikacyjną parkingów oraz politykę cenową i ich zakres techniczny (informacje, bramki, windy, sposób płatności). Co więcej, zastosowany system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych powinien być czytelny i jasny nie tylko dla mieszkańców i przyjezdnych, ale także dla obcokrajowców.

Urząd Miejski dopuszcza możliwość etapowania przedsięwzięcia (jednakże preferuje budowę w jednym czasie) oraz wskazania innych lokalizacji pod budowę parkingów wielopoziomowych.

Jak będzie wyglądała procedura wyboru koncesjonariusza?

Postępowanie prowadzone jest w podziale na etapy:
1) I etap (prekwalifikacja) - zainteresowane podmioty składają wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów; termin składania wniosków 18 stycznia 2012.
2) II etap (negocjacje) - Urząd Miasta zaprasza do udziału w negocjacjach firmy, które złożyły prawidłowe wnioski. Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów przedsięwzięcia, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji miasto może dokonać zmiany wymagań określonych na początku postępowania.
3) III etap (zaproszenie do złożenia ofert) - po przeprowadzonych negocjacjach Urząd Miasta przesyła firmom, z którymi były prowadzone negocjacje, zaproszenie do złożenia ofert. Wraz z ofertą potencjalny koncesjonariusz będzie zobowiązany przedłożyć wstępną koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu oraz biznesplan przedsięwzięcia, których szczegółowy zakres oraz forma zostaną sprecyzowane po przeprowadzonych negocjacjach.
4) IV etap (wybór oferty) - dokonanie oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, a następnie podpisanie umowy między miastem a koncesjonariuszem.

LOKALIZACJE:

Lokalizacja nr 1 - ul. Kopernika (rejon Starówki, Sądu Okręgowego) - parking wielopoziomowy na ok. 360 miejsc parkingowych wraz z ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - budynek usługowy oraz budynek wielofunkcyjny.
Lokalizacja nr 2 - ul. Cyniarska i plac Wojska Polskiego - parking podziemny na ok. 330 miejsc parkingowych wraz z ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - kamienica.
Lokalizacja nr 3 - ul. Broniewskiego i PCK - parking wielopoziomowy na ok. 690 miejsc parkingowych wraz z ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - lokale usługowe.
Lokalizacja nr 4 - ul. Słowackiego i Sienkiewicza - parking wielopoziomowy na ok. 140 miejsc parkingowe wraz ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - lokale usługowe.

Całkowite nakłady inwestycyjne Przedsięwzięcia zawierają się pomiędzy: 72.000.000,00 zł netto (łącznie dla 2 parkingów: w lokalizacji nr 1 i nr 3 oraz strefy płatnego parkowania), a 126.000.000,00 zł netto (łącznie dla 4 parkingów oraz strefy płatnego parkowania), zakładając realizację w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

LOKALIZACJA NR 1
Budynek parkingu - Obiekt ten powinien być czterokondygnacyjny, nakryty tzw. „zielonym dachem", na którym należy przewidzieć tereny rekreacyjne. W budynku wymagane jest uzyskanie około 360 miejsc parkingowych (nie mniej niż 300 miejsc w przypadku lokalizacji myjni samochodowej), z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym na każdej kondygnacji wymagana jest realizacja zespołu sanitariatów publicznych dostępnych także dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wprowadzenie powierzchni sprzedaży o maks. pow. użytkowej do 500m2.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 10 800m2
- powierzchnia zabudowy ~ 3 200m2
- kubatura ~ 32 000 m3
Budynek B - obiekt usługowy - Obiekt ten powinien zostać zrealizowany jako zamknięcie pierzei ul. Kopernika. Obiekt ten przewiduje się jako podpiwniczony (z możliwością realizacji w podziemiu parkingu, powiązanego komunikacyjnie z parkingiem w budynku A.) o III kondygnacjach nadziemnych, gdzie zlokalizować należy usługi, w tym nie więcej niż 1000m2 powierzchni użytkowej sprzedaży. Powierzchnia użytkowa budynku uzupełniona o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, , związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Budynek nakryty dachem kalenicowym, jego wysokość i elewacje należy dostosować do historycznego kontekstu architektonicznego, a ostatnia kondygnacja powinna mieć formę poddasza użytkowego z tarasem przylegającym do terenów rekreacyjnych.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 4 700 m2
- powierzchnia zabudowy ~ 1 270 m2
- kubatura ~ 11 050m3
Budynek C - obiekt wielofunkcyjny - Obiekt ten będzie stanowić uzupełnienie pierzei ul. Cieszyńskiej. Obiekt należy przewidzieć jako podpiwniczony, o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, z dostosowaniem elewacji, wysokości i geometrii dachu do historycznego kontekstu architektonicznego. Ostatnią kondygnację należy przewidzieć w formie poddasza użytkowego. Budynek ma pełnić funkcję handlowo-usługową (w tym 600m2 powierzchni sprzedaży) oraz mieszkalną. Powierzchnia użytkowa budynku uzupełniona o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, , związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 2 050 m2
- powierzchnia zabudowy ~ 540 m2
- kubatura ~ 4 500 m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako zieleń urządzoną o funkcji rekreacyjnej. Będzie on dostępny zarówno dla mieszkańców dzielnicy jak i gości odwiedzających miasto. W granicach opracowania należy przewidzieć 2 wjazdy do budynku parkingu - jeden główny z ul. Cieszyńskiej, drugi pomocniczy z ul. Kopernika.

LOKALIZACJA NR 2
Budynek parkingu - Obiekt ten powinien być dwukondygnacyjny, nakryty tzw. „zielonym dachem", na którym należy przewidzieć zieleń urządzoną z funkcją rekreacyjną wraz z komunikacją kołową i pieszą. Plac ma pełnić także funkcję umożliwiająca organizowanie imprez plenerowych. W budynku wymagane jest uzyskanie około 330 miejsc parkingowych, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym na każdej kondygnacji wymagana jest realizacja zespołu sanitariatów publicznych dostępnych także dla osób niepełnosprawnych.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 9 950m2
- powierzchnia zabudowy ~ 5 550m2
- kubatura ~ 36 900 m3
Budynek kamienicy - Obiekt ten będzie stanowić uzupełnienie północnej pierzei placu i integralną cześć z parkingiem dwupoziomowym pod placem Wojska Polskiego. Obiekt należy przewidzieć jako podpiwniczony, o wysokości do IV kondygnacji nadziemnych, z dostosowaniem elewacji, wysokości i geometrii dachu do historycznego kontekstu architektonicznego. Budynek ma mieć zróżnicowaną wysokość wyższa (IV kond.) od strony wschodniej i niższą (III kond.) od strony zachodniej. Budynek ma pełnić funkcję usługowo-biurową. Powierzchnia użytkowa budynku uzupełniona o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie
spełniającym wymagania przepisów.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 1 655m2
- powierzchnia zabudowy ~ 835m2
- kubatura ~ 13 100m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako płytę placu nad parkingiem podziemnym, na której należy zaprojektować zieleń urządzoną z funkcją rekreacyjną wraz z komunikacją kołową i pieszą. Plac ma pełnić także funkcję umożliwiająca organizowanie imprez plenerowych. W środkowej części placu przewidzieć umieszczenie zabytkowej pompy wraz z fontannami. Płyta placu nachylona ma być w kierunku północnym, co wynika z ukształtowania terenu. W granicach opracowania należy przewidzieć wjazd i wyjazd z parkingu oraz wejście do budynku kamienicy. Proponuje się zlokalizowanie wjazdu i wyjazdu oraz wejścia do budynku od ul. Cyniarskiej. Istnieje możliwość zlokalizowania zjazdów w innym miejscu jeżeli będzie to wynikało z uzgodnień lub innych przepisów bądź propozycji zamawiającego. Wyjścia z parkingów na teren placu stanowią trzy klatki schodowe umiejscowione w trzech narożach placu. Dodatkowo w południowo-wschodnim narożniku placu zlokalizować windę. Oprócz parkingu na terenie objętym inwestycją znajdzie się kamienica o funkcji usługowo-biurowej o pod którą znajdą się rampy obsługujące parking podziemny pod placem. Do obiektów doprowadzić komunikację pieszą.

LOKALIZACJA NR 3
Parking - Lokalizacja umiejscowiona w centrum miasta, przewidywana na realizację obiektu parkingowego na ok. 690 miejsc parkingowych, którego dodatkowym celem będzie zabezpieczenie potrzeb miejsc parkingowych dla pozostającego w bliskim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. Realizowane Przedsięwzięcie będzie składać się z parkingu wielopoziomowego połączonego z funkcją usługową przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego i PCK. Obiekt ten powinien być czterokondygnacyjny i dodatkowo na dachu powinien znaleźć się odkryty parking, który będzie tylko częściowo zadaszony. W budynku wymagane jest uzyskanie około 691 miejsc parkingowych z uzupełnieniem o powierzchni komunikacyjnej oraz niezbędne zaplecze techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym na każdej kondygnacji wymagana jest realizacja zespołu sanitariatów publicznych dostępnych także dla osób niepełnosprawnych i komunikacji pionowej min 3 piony z czego 2 obsługujące parkingi. Należy także wprowadzić w parterze budynku powierzchnie sprzedaży o pow. użytkowej ~ 760m2 wraz z komunikacją, sanitariatami, pomieszczeniami technicznymi i innymi pomieszczeniami, które wymagane s_ przy tej funkcji. Obiekt ten powinien zosta_ zrealizowany jako wolnostojący i podpiwniczony (kondygnacja -1 na której będzie zlokalizowany parking).
- powierzchnia użytkowa budynku netto ~ 16 150m2
- powierzchnia użytkowa parkingu na dachu ~ 4 100 m2
- powierzchnia zabudowy ~ 4 350m2
- kubatura ~ 50 000 m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako zieleń urządzoną wraz z wewnętrznym dziedzińcem o funkcji rekreacyjnej W granicach opracowania należy przewidzieć 2 wjazdy na znajdujący się parking w budynku oraz główne wejście do części usługowej. Proponuje się zlokalizowanie zjazdów i głównego wejścia od ul. Broniewskiego. Istnieje możliwość zlokalizowania zjazdów w innym miejscu jeżeli będzie to wynikało z uzgodnić lub innych przepisów bądź propozycji zamawiającego. Do obiektu doprowadzić komunikację pieszą.

LOKALIZACJA NR 4
Ta część Przedsięwzięcia zakłada zaprojektowanie i budowę parkingu wielopoziomowego z wydzieloną funkcją usługową przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Sienkiewicza w Bielsku-Białej. W wyniku podjętych działań ma powstać nowy, ogólnodostępny parking wielopoziomowy wraz z usługami towarzyszącymi. Należy przewidzieć możliwość docelowego, niezależnego funkcjonowania parkingu wielopoziomowego i części usługowej. W ramach Przedsięwzięcia należy wykonać także zagospodarowanie terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią. Obiekt ten powinien być czterokondygnacyjny. W budynku wymagane jest uzyskanie około 120 miejsc parkingowych z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym wymagana jest realizacja komunikacji pionowej min 2 piony obsługujące parkingi. Należy także wprowadzić w parterze budynku powierzchnie sprzedaży o powierzchni użytkowej ~12% powierzchni użytkowej budynku wraz z komunikacją, sanitariatami, pomieszczeniami technicznymi i innymi pomieszczeniami, które wymagane są dla zastosowanych funkcji. Obiekt ten powinien zostać zrealizowany jako wolnostojący i podpiwniczony (kondygnacja -1 z parkingiem).
- powierzchnia użytkowa budynku netto ~ 5 212m2
- powierzchnia zabudowy ~ 1 303m2
- kubatura ~ 18 072 m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako zieleń urządzoną o funkcji rekreacyjnej. W granicach opracowania należy przewidzieć 1 wjazd na znajdujący się parking w budynku oraz poszczególne wejścia do części usługowej. Proponuje się zlokalizowanie zjazdu od ul. Sienkiewicza a poszczególne wejścia od ul. Słowackiego i Sienkiewicza. Do obiektu należy doprowadzić komunikację pieszą.

2011-11-30 | Dodaj komentarz
MaxMatt
2011-11-30 22:33:22
Miejmy nadzieję, że tym razem znajdzie się ktoś chętny, aby zbudować przynajmniej 2 parkingi.
Adamsky
2011-12-01 09:12:47
Oj, bardzo ciężko to widzę, z udostępnionych materiałów odnoszę wrażenie, że ewentualny inwestor bedzie miał same obowiązki. Ogólnie dopóki bedą istniały 'darmowe' parkingi na Sferze wybudowanie obok nich pełnopłatnych nie ma najmniejszego sensu! Kto, logicznie myśląc wybierze ten płatny, skoro kilka kroków dalej są 2 duże parkingi (w Sferze I - naziemny, w II - podziemny) za fiko?
inwestycje
2011-12-01 09:34:53
PPP najczęściej polega na tym, że podmiot publiczny daje teren (czasami też projekt), a partner prywatny zajmuje się całą resztą przez określony okres.
stork
2011-12-01 12:23:53
Parking z 600 miejscami na rogu Broniewskiego i PCK będzie "żył" tylko ze stadionu, czyli 1-2 x w tygodniu (o ile stadion powstanie). Parking na rogu Sienkiewicza i Słowackiego oraz koło sądu ma się opierać chyba na turystach odwiedzających starówkę. Ale czy takowi się pojawią? Plac Wojska Polskiego to kwestia wspomnianego parkingu w Sferze. Jaki podmiot prywatny wejdzie przy takim modelu ppp, przy takim podziale ryzyka, w taką inwestycję? Przecież to kpina jest.
2011-12-01 14:35:06
Powodzenia w poszukiwaniu wykonawcy "frajera" :) dla przykładu Krakowie znalazł się taki 1 (słownie: jeden) z parkingiem u stóp Wawelu. W Bielsku sporym plusem może być te dodatkowych kilka tys miejsc na ulicach
PrL
2011-12-01 22:24:41
Prowadzenie inwestycji w formule PPP jest ciekawą alternatywą pozyskiwania środków wykorzystywaną, jak dotąd w bardzo niewielkim zakresie. Udanymi przykładami prowadzonych tak zadań jest otwarta wczoraj A2 pomiędzy Nowym Tomyślem, a Świeckiem, czy choćby z naszego regionu budowa szpitala w Żywcu. Diabeł, jak zwykle tkwi w szczegółach, a właściwie w kryteriach i tu celna uwaga Adamsky. Tak z ciekawości, czy ktoś się orientuje, czy w BB było coś w tej formule budowane, bo odnoszę wrażenie, że nasz samorząd podchodzi do tematu dość dyletancko... Szkoda, bo w czasach tak ogromnego długu publicznego i braku środków finansowych można byłoby tą drogą popchnąć parę rzeczy do przodu. Jeśli jest ktoś zainteresowany szybką budową BDI to polecam: http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/6347/id/97 Jestem w stanie się założyć, że ani ta droga, ani S1 od Kosztowy do Suchy Potok nie powstanie do 2020r. choć ta druga ma pewną przewagę - jest wpisana do Narodowego Programu Budowy Dróg Krajowych GDDKiA. Nie jest to z mojej strony wrodzony pesymizm, lecz realna ocena niestety. Super BLOG, wielki szacunek dla Prowadzącego i przepraszam za przydługi komentarz
inwestycje
2011-12-01 23:51:31
@PrL: nie, do tej pory nic nie było budowane w systemie PPP w Bielsku-Białej; jeśli chodzi o BDI i S1 jest to niestety oczywista prawda
zum
2011-12-02 08:14:50
W lokalizacji nr 1 inwestor musi liczyć się z tym, że 1/3 miejsc z 360 będzie musiał oddać za darmo dla prokuratury i sądu. W tym miejscu jest obecnie parking prokuratury i sądu i trudno sobie wyobrazić żeby te instytucje zgodziły sie na utratę tych miejsc. W przyszłości na nowym parkingu na 100% będą one musiały być bezpłatnie udostepnione dla prokuratury ,sądu i policji.
inwestycje
2011-12-02 10:09:14
może sąd i prokuratura wykupią te miejsca; teraz może jest podobnie i te instytucje płacą miastu jakąś zryczałtowaną opłatę
inwestycje
2011-12-02 15:18:57
ostatnia informacja: od stycznia w Sferze parking wielopoziomowy będzie płatny (ceny mają być zbliżone do cen obowiązujących na parkingach miejskich)
pablo
2011-12-02 16:03:09
Czwarta lokalizacja wygląda koszmarnie :/
ptr
2011-12-04 13:55:46
A czy na placu Wojska Polskiego teraz jest platny parking? Sa chetni? Wiem, ze po budowie nowego parkingu zwiekszylaby sie ilosc miejsc, ale nie sadze zeby sie nie zapelnialy. Wg mnie jest to najlepsza lokalizacja, bo i w dzien powszedni bedzie wykorzystany jak i przez kibicow, ktorzy maja rzut beretem na stadion.
Gumiś
2011-12-04 23:27:01
Zastanawia mnie to, czy w ramach przebudowy placu wojska polskiego są wliczone jakieś prace archeologiczne? Niby nic, ale zawsze można by i coś znaleść...
inwestycje
2011-12-05 00:31:06
raczej musza byc wliczone (chociazby w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne przy wykonywaniu wykopu pod parking)
Elf
2011-12-06 12:47:43
W normalnym kraju, w mieście zarządzanym przez normalnych ludzi, myśli się o tym jak samochody wyprowadzić z centrum miasta. W tym celu stwarza się sieć linii autobusowych, przemyślanych pod względem przebiegu i punktualnych i kursujących z dużą częstotliwością. A w Polsce? Po co się głowić nad takimi rozwiązaniami? Zbudujmy kilka parkingów i pobierajmy opłaty. Mam propozycję dla władz miasta: zbudujmy parking na dachu ratusza, koniecznie 4ro kondygnacyjny (każdy wie, jak dużym problemem jest znalezienie parkingu w tamtym rejonie). A już zupełnie bez żartów, to władze miasta mogły chociaż pomyśleć o rowerach- umożliwić ludziom dogodny wjadz jednośladem do centrum i wyznaczyć miejsce, gdzie go można zostawić. To już byłby gest mile widziany, zwłaszcza, że benzyna ma zaniedługo kosztować po 8zł/l i trochę takich pojazdów na pewno przybędzie.
słoneczny
2011-12-06 20:26:35
Zamieszczona wyżej i na stronie Urzędu wizualizacja Pl. Wojska Polskiego prezentuje w mojej opinii sama w sobie bardzo ciekawą koncepcją architektoniczną. W szczególności koncepcja kamienicy jest wg mnie na prawdę niezła. Biorąc pod uwagę, jak nieciekawie wygląda dziś płyta Starówki, jestem zaskoczony tym, że coś tak dobrego "wyszło" z bielskiego Ratusza. Ale... czy Szanowny Autor, czy też ktokolwiek z Państwa orientuje się, czy przedstawiona na wizualizacji koncepcja ma jakiekolwiek szanse na realizację, czy też opisuje ona jedynie w sposób graficzny ogólne wytyczne dotyczące projektu???
investor
2011-12-07 10:08:05
Nie widzęwtym nic rewelacyjnego. Zwykłe budy jak wszędzie w Bielsku. Powinno nas byc stać na 100 metrowy wieżowiec z panoramą miasta.
Gumiś
2011-12-07 13:11:04
A po co nam coś takiego? I kto to będzie utrzymywał? Jakoś nie bardzo mam ochotę wykładać pieniądze na zaspokojenie czyjejś megalomanii czy łatania sobie tym "wielkomiejskich kompleksów" ...
inwestycje
2011-12-07 15:28:07
@sloneczny - a przepraszam bardzo, co jest niby ladnego w tym czyms co ma uzupelnic plac WP; przeciez taki budynek kompletnie tam nie pasuje - rewelacyjnie beda wygladaly zdjecia z tego placu: kamienice, kamienice, kamienice, coś, kamienice, kamienice
słoneczny
2011-12-07 23:28:39
@inwestycje: Rewelacyjnie to faktycznie wyglada Graz, czy Hamburg – tak jak napisales – stara kamienica, stara kamienica, cos, stara kamienica... – przyklady tych miast, jak i wielu innych pokazuja, jak takie cosie można umiejetnie wpasowac w topografie miasta. Nie lubisz nowoczesnej architektury, trudno – np Kunsthaus w Grazu jednych przeraza innych zachwyca - ja zaliczam się do tych drugich i lubie, gdy stare laczy się z nowym w harmonijna całość, jak na zamieszczonej tu wizualizacji. Oto moja odpowiedz. Z kolei moje pytanie jest takie: czy chciałbyś, by nowy budynek udawal kamienice sprzed 100, czy 200 lat? Przeciez imitacja minionej epoki to bylby dopiero bezsens. Mam nadzieje, ze w Bielsku zacznie powoli powstawac nowa architektura wpasowana w stara tkanke architektoniczna, bo oceniajac sytuacje na dzis, po wspolczesnych czasach nic ciekawego kolejnym pokoleniom bielszczan nie zostanie. A tak zupelnie nawiasem, może znasz odpowiedz na moje pytanie zamieszczone w poscie powyżej??
investor
2011-12-08 08:18:27
W Barcelonie budują kościół wg projektu sprzed 130 lat i nikomu to nie przeszkadza.
investor
2011-12-08 08:22:59
Gumiś: nie chodzi o kompleksy tylko o znak rozpoznawczy, symbol. Jaki znak rozpoznawczy architektoniczny ma dzisiaj Bielsko? Pomnik psa? Figurki dwóch balonogłowych? Potrzebna jest inwestycja publiczna na miarę naszych potrzeb i możliwości.
inwestycje
2011-12-08 12:53:05
@sloneczny - niestety nie potrafie odpowiedziec na to pytanie; a w centrach miast nie mozna budowac tak? http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=435157
Angus
2011-12-08 17:31:10
Pytanie- czy inwestycja przy Broniewskiego może zajać tez tzw. Plac Fundacji czyli targowisko? Z wizualizacji to nie wynika i mam nadzieję że tego plan nie obejmuje.
Adamsky
2011-12-08 17:37:27
No inwestycje, piękny ten Kijów będzie. A człowiek nieświadomy myśli, że tylko to co na 'zachodzie' jest godne 'kopiowania', a tu mamy piękny wschód. Jak mieszkałem w Dublinie to przez 5 lat takich budynków nie widziałem, tylko kamienice z 'nagiej' cegły, brzydkie jak na brytyjskich filmach. Szkoda, że w B-B nie idą w taką architekturę, co mogłoby super współistnieć obok choćby Hotel President, Zamku, Poczty Polskiej czy Teatru.
inwestycje
2011-12-08 17:45:00
@Angus - nie, teren parkingu nie będzie zachodził na plac FRM
Angus
2011-12-08 21:12:38
Dzięki za odp. Jest szansa, że nadal bedę miał gdzie robić zakupy:)
słoneczny
2011-12-09 08:49:04
@inwestycje: Interesujące są te budynki, ale, jak na mój gust bardzo pretensjonalne. Epatują zdobieniami, a mi podoba się minimalizm. To kwestia gustu. Ale poza tym, każde udawanie "starości" w architekturze (poza wiernymi rekonstrukcjami) kojarzy mi się nieodparcie z brakiem oryginalności i tandetą. Uważam, że znakiem naszych czasów jest architektura harmonijnego wkomponywania nowoczesnych budynków w istniejącą infrastrukturę i niestety ten architektoniczny znak naszych czasów jest w Bielsku całkowicie nieobecny, o co będą mogły mieć słuszną pretensję przyszłe pokolenia.
investor
2011-12-12 08:30:22
Na drugim zdjęciu widać harmonijnie wkomponowany budynek będący czymś w rodzaju slumsa. Gratulacje za zachowanie niewątpliwie zwartościowego zabytku. Na pewno wiąże się z nim jakaś niesamowita historia. Czekam na pasjonującą opowieść obrońców zgniłych ruder i rozsypujących się psich bud.
Fred
2011-12-12 17:33:46
Widze że należe mimo wszystko, wbrew autorowi tego bloga do większości która opowiada się za łączeniem nowego ze starym a nie wydawania pieniędzy na kiepskie kopie zabytków czy też starych kamienic. Ostatni przykład szaleństwa wielbicieli historii w tym pana Inwestycje to budynek Aquy świeżo po remoncie. no i jak to wygląda? Ani to nowe, ani to stare. Proteza. To tak jak z parytetami. Protez nie należy wstawiać.
Fred
2011-12-12 17:35:25
I kolejny raz zwracam się do Pana Inwestycje "patrz pan na świat i oglądaj przykłady" jest street view z googla, nawet nie trzeba nigdzie jeździć.
inwestycje
2011-12-12 17:47:47
@Fred - dałem parę komentarzy wyżej link do strony ze światowymi przykładami architektury historyzującej; co do budynku Aquy - gdyby, zrobiono go w zgodzie, z tym, jak on wyglądał pierwotnie to było by wcześniej - a tak, to właśnie wyszło dziadostwo (właśnie łączenie nowego ze starym - okna dachowe na dworku...)
CK
2011-12-13 20:00:19
Inwestycje/Słoneczny. Jest miejsce i na nowoczesną architekturę i na architekturę tradycyjną. Może na starym bialskim rynku niech będzie to akurat ta tradycyjna. Ja wcale nie jestem taki pewien, sądząc po krytyce projektów dla Starego Rynku, fontanny Reksia czy przykrycia dziedzińca zamkowego, że to ta nowoczesna jest bardziej popularna, zwłaszcza, że znam też wiele przykładów z Polski gdzie ludzie protestowali (!) przeciwko nowej architekturze, żądając tradycyjnej bądź rekonstrukcji, nigdy na odwrót (kolega właśnie pisze o tym książkę). Czy architektura tradycyjna to udawanie, albo brak oryginalności - oczywiście, że nie. Idąc tym tropem przekreślasz i renesans i barok i neostyle a wszystkie one za wzór stawiały sobie styl/style wcześniejsze. Poza tym architektura tradycyjna nigdy nie przestała powstawać (USA, Anglia) i kłamstwem też jest, że nie można w niej zrobić nic oryginalnego i dobrego, architekci po prostu nie potrafią (polecam książkę Polski historyzm współczesny Macieja Loby!). I powiem więcej, znając niski poziom kształcenia architektury w Polsce wolę historyzujący mało oryginalny budynek, przynajmniej wiem, że ta wersja jest bezpieczna.
CK
2011-12-13 20:04:56
Wbiło się dwa razy, no cóż...A kompromisowo, dlaczego by nie zachować czystości stylowej Placu Wojska Polskiego idąc za wzorem np. nowych kamienic na Starym Rynku w Rzeszowie a miejsce na nowoczesność zostawić w środku tychże nowych budynków, oraz od strony Klimczoka??? Chociaż jak znam świat to i tak jeśli już dojdzie do inwestycji, zobaczymy tylko gotową wersję i jakoś dziwnie czuję, że to będzie niestety tandeta.
CK
2011-12-13 20:10:03
Słoneczny/Fred Zobaczcie sobie inne przykłady, nie tylko Kijów, zobaczcie Berlin, Stany Zjednoczone, Holandię !!! :)
słoneczny
2011-12-14 21:21:31
@CK: Odpowiedzi są generalnie w powyższych postach, których-sądząc po "wnioskach"-nie przeczytałeś z uwagą i zrozumieniem. A na najdziwniejsze w mojej opinii uwagi-odpowiedzi poniżej: 1. Nikt nie pisał, że Stary Rynek w Bielsku to udany przykład nowoczesnej architektury-mało kto polemizuje z opinią, że jest to tandeta-nie wiem, do czego pijesz. 2. Wnioskowanie typu "nie lubisz historyzmu, to przekreślasz renesans..." to-używając eufemizmu-błędne wnioskowanie 3. Nie lubię historyzmu we współcześnie tworzonej architekturze i uważam go za brak oryginalności i silnie kojarzy mi się z tandetą. Dzisiejsza architektura ma swoje kanony, które powinny być zapisane w dziejach-to jest kwestia mojego gustu, a nie jest to obiektywny fakt, któremu możesz zaprzeczyć. 4. W dużych Polskich miastach nie brakuje dobrych architektów tworzących zachwycającą architekturę nowoczesną-to, że nie ma jej w Bielsku z pewnością nie jest wynikiem słabego poziomu kształcenia na polskich uczelniach.
Komentarzy (75)

Remonty, remonty (cd.)

  

Kolejny odcinek z cyklu - remonty bielskich i bialskich kamienic. Tym razem czas na kolejne cztery kamienice po zachodniej stronie rzeki Białej. Dwie wyremontowane znajdują się w rejonie Starówki.

Rynek 21 [przed i po remoncie]:

Wzgórze 6 [po remoncie]:

Stan rewitalizacji kamienic na Starówce:

-----

1 Maja 9 (kamienica z 1890 roku; d. kasyno wojskowe), [przed i w trakcie remontu]:

Barlickiego 11 (kamienica z 1910 roku), [przed i po remoncie]:

zdjęcia archiwalne: Gaj777; licencja: Public Domain

2011-11-01 | Dodaj komentarz
lolo
2011-11-01 22:58:26
dlaczego nie wyremontowali ściany gdzie są te badziewne reklamy?
inwestycje
2011-11-01 23:05:39
w tamtym miejscu w planach jest wzniesienie nowego budynku; mam nadzieje, ze nie beda zrealizowane, bo nie bedzie to nic "zabytkopodobnego" - przypominac bedzie bardziej sasiedni budynek, w ktorym miesci sie City Pub...
mm
2011-11-02 08:23:11
Czy każdy wolny kawałek musi zostać zabudowany?
fly
2011-11-02 09:28:57
A po co ma być coś "zabytkopodobne", skoro urzędowa ekipa zabytki ma głęboko, wiele z nich wyburzono a inne same się rozsypią.
Adamsky
2011-11-02 10:11:38
Cieszy przede wszystkim remont tej pięknej kamienicy na 1go Maja, bo już się bałem, że skończy jak Browar na Cieszyńskiej, po otoczeniu fasady siatką przez miesiące nic się tam nie działo. Super też wygląda ta odnowiona fasada na Barlickiego, ja natomiast też mam zastrzeżenia co do dobudowywania nowej kamienicy w miejscu schodów do Hotelu Prezydent. Oby nic tam nie robili, to miejsce wtedy diametralnie się zmieni, nie chcę myśleć nawet jak by wyglądało. Wiem, że kiedyś była tam kamienica, zburzono ją własnie dlatego, żeby zrobić przejście do 3-go Maja i sądzę, że teraz jest git, tylko tę ścianę możnaby ładnie pokryć tynkiem i ładnym kolorem, żeby nie straszyła i będzie super.
fred
2011-11-02 10:47:18
Centrum miasta musi byc zabudowane bo na tym zarabia się pieniądze. Miasto generuje pieniądze z których później są finansowane inne potrzebne rzeczy. Miejsce nieprzeznaczone na zabudowe w mieście nazywa się Parkiem albo skwerem. W miejscu tych obrzydliwych schodów na Barlickiego wszystko wyglądałoby lepiej. Mam nadzieje że zabudują tą "wnękę" jak najszybciej TAK JAK KIEDYŚ STANIE TAM KAMIENICA. a schody jakos się wkomponują.
Adamsky
2011-11-02 10:56:58
@fred/ w Bielsku-Białej jest naprawdę dużo miejsc pod nowe kamienice niż ww przejście. Popatrz na "tyły" dworca PKP w okolicach Sfery I (w centrum miasta), niech tam lepiej coś ładnego postawią, natomiast miejsce obecnych schodów niech zostanie bez zmian, bo w centrum i tak jest bardzo ciasna zabudowa i naprawdę nie potrzeba tam jeszcze jednej kamienicy.
Fred
2011-11-02 17:12:30
A to racja, tereny za dworcem to ideał na nową dzielnicę. Jeszcze kwestia odkupienia od PKP terenów na których są tory których nie potrzebują (PKP wykorzystuje tylko tory peronowe i 2 przelotowe i postojowe. Reszta zarasta) Ale to już zostawcie mnie i mojej spółce :) Pozdrawiam
Przem
2011-11-02 19:47:14
Wiem,że to nie do tego wątku,ale mam już dość. Dojeżdżam z Jaworza do Goczałkowic do pracy. Niestety jestem skazany na komunikację publiczną (PKP,PKS). Przejechanie odcinka z dworca do Wapienicy zajmuje coraz więcej czasu. Dziś padł mój nowy rekord - po 16 ten kawałek jechałem 43min. Przepraszam,że wyrywam się nie na temat, ale czy na prawdę nie ma możliwości innego zorganizowania ruchu w rejonie Centrum Wapienicy i ul. Cieszyńskiej od Ronda Niemena? Ps. bez sensu wywalane pieniądze na jakieś mało przydatne ronda na Stawowej,Zapory i Tartacznej! a tu wszystko stoi! Czytałem na blogu o planach przebudowy Cieszyńskiej, ale ja chyba doczekam emerytury zanim się to zakończy, może byłoby prostrze rozwiązanie wynikające ze jakiejś możliwej zmiany organizacji ruchu. Pozdrawiam PROWADZĄCEGO, Świetna robota
inwestycje
2011-11-02 19:50:52
wstępne koncepcje nowego budynku: http://img836.imageshack.us/img836/1811/50wizualizacja05.jpg http://img534.imageshack.us/img534/1760/50wizualizacja01.jpg http://img825.imageshack.us/img825/9495/50wizualizacja02.jpg http://img510.imageshack.us/img510/7568/50wizualizacja04.jpg a tak to wygladalo dawniej: http://www.historia.beskidia.pl/userfiles/wehikul/332.jpg http://www.historia.beskidia.pl/userfiles/wehikul/2016.jpg http://www.historia.beskidia.pl/userfiles/wehikul/1968.jpg
BB
2011-11-02 22:58:48
szału ni ma, ale nie jest najgorzej, a co do poprzedników to dlaczego by nie zabudować tego miejsca ?? Gęstsza zabudowa wygląda bardziej wielkomiejsko a to się chyba podoba wszystkim ;)
inwestycje
2011-11-03 01:16:08
pytanie - po co wciskac na sile jakies pseudonowoczesne koszmarko-budynki do scislego, zabytkowego centrum miasta; po co mieszac nowe budynki z zabytkowa tkanka miejska? to tak jak z anegdotki z serialu Alternatywy 4, pamietacie jak wygladaly zielone firanki z brazowymi...
nosorozec
2011-11-03 09:01:40
Projekt nie jest taki zły. Na lepszy niż to co jest. W tej chwili to miejsce wygląda jak dziura w zębie.
Krzysztof CK
2011-11-03 21:34:53
Co do nowej kamienicy na Barlickiego: Byłbym ciekaw jakiejś historyzującej alternatywy dla zaproponowanego projektu, ale sądząc tylko po tych wizkach, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia, mogło to wyglądać przecież znacznie gorzej. W jakiś sposób też skomponuje się to z sąsiadką, nie będzie brudnej nagiej ściany, a schody, które w sumie chyba dobrze i reprezentacyjnie nawet tu wyglądają, pozostaną. Na dziś dzień, moim skromnym zdaniem, da się i trzeba bronić porządku urbanistycznego i architektonicznego w najbardziej tylko historycznych miejscach takich jak stare miasta czy rynki, ewentualnie odbudowywać niektóre szczególnie wartościowe przykłady architektury przełomu wieku XIX-XX w innych miejscach. W dobrze zachowanej przestrzeni architektury XIX-wiecznej pojedyncze trzymające poziom nowoczesne wtrącenia mogą być rozważane...
fan
2011-11-03 22:12:49
Zabudowa tych w zasadzie kilku metrów wyrwy w pierzei jak najbardziej popieram, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Dopóki na stołkach siedzą te same osoby, które dopuściły do wybudowania tego żółtego syfu naprzeciwko, lepiej niech nic nowego w zabytkowej tkance nie powstaje. A ten telebim na nim to w ogóle porażka.
Krzysztof CK
2011-11-04 11:03:44
Garść informacji bliskich tematowi. 1.Bardzo zaawansowany jest remont willi Schneidera na Mickiewicza; 2. Trwa remont leżącego pod Bielskiem zamku w Czańcu; 3. Przy ulicy Schodowej 3 zabezpieczony jest fragment oryginalnych polichromii zdobiących kiedyś tą kamienice (?); 4. Wygląda na to, że na budynku dawnego ratusza na Rynku po skuciu tynków ukazały się arkady dawnych podcieni z interesującą kamieniarką; 5. Na ukończeniu jest remont wchodzących w skład Sądu Okręgowego kamieniczek, do niedawna, zanim parter został przykryty okładziną kamienną, można tam było dostrzec pozostałości dawnej prostej kamieniarki. Pozdrawiam.
Kingus
2011-11-04 13:28:35
Czy wiadomo co będzie się mieścić w remontowanym b. kasynie wojskowym?
mm
2011-11-04 13:38:41
słyszałem, że sąd
inwestycje
2011-11-04 16:00:42
@mm - raczej nie, bo jest to prywatna kamienica
Andrzej_K
2011-11-05 09:30:04
Odnośnie nowego budynku, wolałbym kamienicę w stylu historycznym ale jak patrzę na wizualizację to jakiegoś wielkiego dramatu nie widzę. Myślę, że diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli kamienica zostanie wykończona wysokiej jakości materiałami to może być ok. Pozostaje mieć nadzieję, że tak właśnie będzie. Gdyby tak jeszcze zrobiono coś z tym gargamelem obok (City Pub) to ja i myślę, że wielu mieszkańców naszego regionu, byłoby władzom miasta bardzo wdzięcznych.
arch
2011-11-06 20:18:42
obawiam się że projektowany budynek będzie gargamelem, podobnym do tego naprzeciwko. Widać to na wizualkach, na marginesie beznadziejnych - wyglądających jak screeny z taniej gierki, nie sposób odczytać jaki klimat stworzy nowy budynek, jak zagra elewacja, jak będzie wykończona... osobiście uważam że to miejsce powinno być zabudowane, taka dziura straszy jak brak w uzębieniu, trzeba to jednak zrobić umiejętnie. I nie jest tu także odpowiedzią architektura historyzująca bo mamy 21 wiek i powinniśmy budować na miarę naszych czasów, wystarczy spojrzeć na przykłady z bardziej cywilizowanych krajów lub z dużych polskich miast jak Wrocław czy Poznań, że nowoczesna architektura może harmonijnie wpisywać się w historyczny kontekst i wnosić nową jakość. Secesyjne kamienice wokół są lekkie i eleganckie, z bogatym detalem i to trzeba przenieść do nowego budynku. Duże przeszklenia ale transparentne, z wglądem do środka nadają lekkości, to samo dobra okładzina ścian z ciekawą fakturą, perforacje, rytm, detal. Nowa kamienica naprzeciw (city pub) jest zupełnym antyprzykładem: duże połacie paskudnego tynku, czarne ciężkie szklenie, przytłaczająca bryła poszatkowana bez ładu, bardziej przypomina styropianizm deweloperskich mieszkaniówek niż plombę w ścisłym centrum miasta. Szkoda. P.S. mały przykład: http://bryla.gazetadom.pl/bryla/51,85301,8906787.html?i=3
Krzysztof CK
2011-11-07 17:53:12
,,...bo mamy 21 wiek i powinniśmy budować na miarę naszych czasów'' ..taaa...;) No to budujemy: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=435157&page=62
BBFan
2011-11-07 18:23:29
W kamienicy na 1 Maja 9 na pewno będzie siedziba sądu.
Gumiś
2011-11-07 23:48:22
Tak apropo Nowych Kamienic i nowych dróg w Bielsku :). Myślę sobie że dobrze by było gdyby już powoli się przymierzano do zamknięcia dla ruchu kołowego ulicy Zamkowej (z ewentualnym wyjątkiem dla MZK) i maksymalnego zwężenia ulicy 3-Maja. Myślę, że taka sytuacja mogłaby zaistnieć po wybudowaniu podziemnych parkingów (Plac Wojska Polskiego i Wolności) Ekspresówki do Krakowa i Mysłowic i wybudowania owej "Nowopiekarskiej". Gdy już będziemy mieli to wszystko, można całkiem poważnie pomyśleć nad odbudowaniem Trotuaru :)))
Pablo
2011-11-08 21:43:35
Oddanie do użytku Nowopiekarskiej oraz Drogi Integracyjnej nie ma związku z ruchem na 3-go Maja, zaś budowa parkingów w Centrum przy jednoczesnym zamykaniu do niego dróg dojazdowych jest pomysłem, który może się zrodzić tylko w tym kraju :)
Gumiś
2011-11-09 09:07:10
Przecież z ulicy Zamkowej nie ma jak wjechać na plac Wojska Polskiego...
..
2011-11-09 09:13:50
budynek przy schodach bedzie jak najbardziej pasował, nie narzekajcie , bo poki co jest tam pusta przestrzen, szpecąca nieco bardziej
Adamsky
2011-11-11 12:31:19
Po obejrzeniu ww. wizualizacji też przychylam się do 'dobudowania' takiej kamienicy jak jest na projekcie. Natomiast nie bardzo rozumiem tej żółto-zielonkawej kolorystyki takiej wizualizacji i czemu takie kolory maja właściwie służyć. No, ale niech będzie, bałem się, że w planach jest całkowite "zamurowanie" tego przejścia po schodach. Tak to może być, niech robią :)
inwestycje
2011-11-11 19:50:18
nie rozumiem tylko po co? jedynym argumentem jest zniszczony bok elewacji kamienicy, ktory mozna wyremontowac i bedzie o niebo lepiej
mlk
2011-11-13 09:14:18
prosze o wiecej informacji o planowanych remontach w centrum bielska i na starowce
inwestycje
2011-11-13 13:05:29
staram sie informowac na biezaco o tym co sie dzieje w zakresie remontow zabytkowych budowli w centrum miasta
kilof
2011-11-14 18:53:11
Pan Inwestycje jest wyraźnym przeciwnikiem zabudowy centrum miasta po którym dzisiaj wieje wiatr jak na placu defilad w Warszawie.
inwestycje
2011-11-14 22:06:41
a na pewno zabudowy kiczowatymi nowoczesnymi budynkami i do tego wciskanymi na sile, ktore tylko pogorsza ruch pieszych w centrum; sa inne miejsca, gdzie mozna zbudowac jakas HISTORYZUJACA kamienica - np. na Cechowej (jako plomba po zachodniej stronie), czy na ul. Barlickiego (przy wjezdzie od ul. Walowej), na Placu WP (od strony Klimczoka), po zachodniej stronie ul. Staszica (plomba), przy ul. Stojałowskiego (naprzeciwko Ratusza, w miejscu gdzie jest mały parking) i w tego typu miejscach, a nie tam gdzie budynek bedzie sie wżynał Przechód Schodowy utrudniając komunikację pieszą (w tym miejscu byłoby znaczne, niczym nieuzasadnione zwężenie)
Kilof
2011-11-15 18:57:22
Ruch pieszy w tamtym miejscu ma więcej miejsca niż ruch pieszy na Oxford Street i na słynnej V Alei. Chciałbym tez dodać ze Bielsko to nie Londyn i nie USA. Piesi nie potrzebują 20 metrowego chodnika. Kilkanaście tysięcy ludzi na godzinę potrafi przejść przez 5 metrowy chodnik bez szczególnych problemów. (polecam podróże, czytelnictwo różnych artykułów krajoznawczych itp) nie tkwijmy we własnym sosie i nie patrzmy na swoje problemy przez .... swoją perspektywę
Pablo
2011-11-15 21:48:51
W Newsweeku napisali, że amerykańskie chodniki wąskie, więc zlikwidujmy co nie klaustrofobiczne u nas. Co to w ogóle za argument? To miejsce ma optymalną szerokość w tej chwili, a sensowniejszych miejsc na budowę kamienic w Centrum ci dostatek.
inwestycje
2011-11-15 23:34:28
@Pablo - otóż to
kilof
2011-11-19 14:00:53
Nie czytalem o tym w Nesweeku czy czyms innym tylko codzien takimi chodze i nikt nie narzeka :) (pewnie powiecie teraz ze się chwalę) ale tak to juz w Polsce jest że jak ktoś sie wychyli to od razu go do parteru sprowadza zaściankowa masa :) pragnąca zatrzymać miasto w XIX albo XVIII wieku. Jeśli chodzi o budowle HISTORYZUJĄCE - są drogie a jeśli już się stawia takie budynki to nie można oszczędzać na materiałach i detalach. W przeciwnym razie budynek historyzujący wyglada jak proteza. Mało kogo stać na historyzujące budynki z prawdziwego zdarzenia za których budową podpisuje się wszysktim co mam.
kilof
2011-11-19 14:02:30
Najgorszym przykładem budownictwa HISTORYZUJĄCEGO jest budynek Aquy który powstał po zburzeniu zgniłej i podupadłej willi na Sempołowskiej obok torów. Gratulacje dla konserwatora i architekta
Gumiś
2011-11-20 12:15:19
Jakiś młody wykształcony i z wielkiego ośrodka, widzę? :F
kilof
2011-11-21 01:43:24
nie, stary, 65 letni inzynier gospodarki przestrzennej. Wielki ośrodek się zgadza
wiech 01
2011-11-21 17:44:57
Pytanie nie dotyczy rewaloryzacji bielskich kamieniczek, ale dla mnie jest bardzo ważne. Może ktoś wie - zwłaszcza @inwestycje - kiedy wreszcie skończy się budowa ronda na skrzyżowaniu Międzyrzeckiej i Strażackiej. Tempo budowy ronda nie przystoi na inwestycję miejską, a jest porównywalne wręcz ze sławną inwestycją powiatową, jaką była przebudowa drogi od rz. Rudawki do Międzyrzecza - trwała chyba 2 lata.
inwestycje
2011-11-21 21:02:38
termin wykonania prac na tym odcinku to: koniec czerwca 2012, wiec jest jeszcze troche czasu...
wiech 01
2011-11-21 21:20:20
Dziękuję. Niech to kule.... Ciasne, niewielkie rondo (nie tylko tiry już je rozjeżdżają, ale nawet miejskie, krótkie autobusy), a budowa trwa, jakby to była Hulanka. Budowa powoduje korki sięgające osiedla przy Zwierzynieckiej w jedną stronę, po wiadukt nad S1. I to jeszcze do połowy przyszłego roku. Różnymi miarami mierzone były dwie budowy w Bielsku - wschodnia obwodnica i maleńkie rondo na Międzyrzeckiej.
Go Go PRL!!
2011-11-22 21:54:20
Młody zaszalał yeah!!
Bywalec
2011-11-22 22:05:11
Zdjęcie które przedstawia Wzgórze 6, w której znajduje się "Pub PRL", nie uwzględnia dodania przez właściciela, parapetu przy oknie,nadbudówki drewnianej nad drzwiami i okiennicą, oraz płyt kamiennych na ściankach :P
Alex.....
2011-11-24 16:29:12
witam Panstwa!....z uwaga sledze rozwoj urbanistyczny, infrastrukturalny w Bielsku Bialej a to z tej prostej przyczyny ze urodzilem sie w bielsku i mieszkalem w tym miescie do 1975 potem w Krakowie a od 1999 na stale w Niemczech we Frankfurcie nad Menem.......chcialbym sie przylaczyc do rozmowy aby moc sie podzielic z wami wlasnymi spostrzezeniami. Proponuje nowy "stary"? temat: powrot tramwaju do Bielska....uwazam ze miasto ma historyczne prawo aby pozyskac na ten cen unijne dotacje (nie mowiac juz o efekcie ekologicznym dla miasta....odciazeniu i usprawnieniu komunikacji miejskiej!?).....czy ma ktos na ten temat cos do powiedzenia?....pozdrawiam
Gumiś
2011-11-24 16:54:40
Powrót tramwaju według mnie nie ma najmniejszego sensu. Żeby inwestycja miała jakiekolwiek korzyści musi być opłacalna. "Oplątanie" Bielska-Białej siecią tramwajową na dzień dzisiejszy nie ma absolutnie żadnego prawdopodobieństwa wykonywalności. I raczej nie będzie miało w przyszłości. Szanse na sensowną linie tramwajową miasto straciło już w 1971 roku likwidując tramwaj. Jeśli mówimy tu o jakimś rozwiązaniu szynowym dla Bielska-Białej to jedynie szansą może być wykorzystanie torów kolejowych. Wydaje mi się że o wiele bardziej prawdopodobną akcją będzie wyłączenie z ruchu ulicy Zamkowej (to jest od Skrzyżowania z ulicą Wzgórze do Placu Żwirki i Wigury - prócz MZK) i odbudowa Trotuaru. Szczególnie jeśli powstanie "Nowopiekarska" i "Nowomichałowicza". Utrzymywanie czteropasmówki w ścisłym centrum nie będzie miało żadnego sensu.
Pablo
2011-11-24 22:44:05
Co do budowy kolejki miejskiej to ja mam pewne wątpliwości. Zwróć uwagę, że nie mają do niej dostępu największe bielskie osiedla (Karpackie, Beskidzkie, Złote Łany i Langiewicza). Dla niej upatruję szansę raczej na arenie pozamiejskiej(Czechowice-Dz., Kęty, Żywiec). Wprowadzenie tramwaju jest drogie, nie ma na niego miejsca, są duże spadki terenu. Można byłoby poprowadzić jakąś jedną nitkę centralną, na odcinku której wyłączyłoby się z eksploatacji autobusy, ale znacznie taniej zainwestować np. w bus pasy. Ponadto mieszkańców Bielska niestety nie przybywa, więc nie sądzę, żeby były jakieś racjonalne przesłanki wprowadzenia tramwajów. No i turystów troszkę też za mało, żeby zrobić coś na wzór historycznej kolejki :)
Adamsky
2011-11-25 11:07:14
@Pablo/ Nie masz racji, wszystkie bielskie osiedla (poza Sarnim Stokiem - za daleko i Langiewicza - tutaj rzeczywiście za stromo na tramwaj) da się połączyć linią tramwajową z dwoma rozjazdami. Już podaję przykład jednej takiej. Poczatek np Szpital wojewódzki (lub nawet dalej Szyndzielnia dolna - tam gdzie ma pętlę 8) - Al. Armii Krajowej - Boboli (zajedznia MZK, projektowana również zajezdnia tramwajowa, Cygański Las) - (możliwy kolejny rozjazd do ATH i na Błonia) dalej Partyzantów - (tu w rejonie Gemini możliwy rozjazd na Złote Łany poprzez ul. Bora-Komorowskiego, dalej ul. Łagodną) - dalej Zamkowa (centrum, 5min do Sfery) - 3go Maja (dworzec PKP, PKS) - Piastowska - Hulanka - (tutaj następny rozjazd 1) ul. Cieszyńska - os. Wojska Polskiego - oś. Polskich Skrzydeł / Lotnisko pętla) oraz 2) - Al. Andersa - oś. Beskidzkie - oś. Karpackie (tu pętla z możliwym przedłużeniem trasy w kierunku oś. IV Pory Roku lub dalej do Gościnnej czy Karbowej gdzie właśnie powstaje infrastruktura narciarska). I masz jedną linię i prawie całe miasto skomunikowane, łącznie z centrum, największymi osiedlami, szkołami, urzędami, szpitalem wojewódzkim i terenami rekreacyjnymi. Proste. Jakbyśmy leżeli np w Niemczech to budowa takiej trasy zajęłaby góra 5lat i w 2016r już byśmy jeździli do pracy tramwajem. Chociaż i tak znowu jest fura unijnych środków do wykorzystania na lata 2013-2021, więc byłaby spora szansa na pozyskanie nawet 85% kosztów takiej inwestcji (jako proekologiczna) z UE. Tak właśnie zrobili w niewiele większej od Bielska-Białej Częstochowie, dgdzie właśnie przedłużają swoją jedyną (to tak samo jakby było w B-B, choć w przeszłości istniał dwie) linię tramwajową o kolejne 4.5km na południe od stacji PKP Raków i będą mieć liczącą prawie15km linię północ - południe, której szacowany przejazd przez całe miasto wyniesie maksymalnie 30min. Niestey w B-B nie ma 'klimatu' do przywracania tramwaju i rozwoju komunikacji zbiorowej. Ba, wręcz 'z oszczędności' tnie się tu kursy autobusowe, a na niektóre osiedla jak na IV Pory Roku nie dojedziesz nawet miejskim autobusem. Urzędnicy chyba chcą żebyśmy autami wszędzie jeździli i płacili za parking w centrum, gdzie miasto zarabia niemało. Jednak kontynuując powyższą politykę niebawem nawet 5 obwodnic nam nie wystarczy, bo miasto się zakorkuje (już teraz w "szczycie" jedzie się parę km ponad pół godziny, z Wapienicy nawet godzinę!) Pozdrawiam
pablo
2011-11-26 13:20:49
@Adamsky - te osiedla który wymeiniałem, były w kontekście wykorzystania istniejących torów kolejowych do utworzenia kolejki miejskiej. Nie chodziło mi o budowę tramwaju.
Filip
2011-11-26 23:20:54
Jeśli chodzi o tramwaj to mam swoją mało inwazyjną propozycję, która może być początkiem powrotu tramwajów. Start tyły dworca PKP Bielsko-Biała Główna (część towarowa) - Barlickiego - Stojałowskiego - Ratuszowa - Dmowskiego - Kierowa - Broniewskiego - Pętla PKP Lipnik. Stąd w przyszłości można linię poprowadzić dalej. Przystanki: Dworzec Główny, 11 Listopada, Ratusz, Stadion, PKP Lipnik.
Gumiś
2011-11-27 12:48:34
Jeśli chodzi o pochyłości terenu to moim zdaniem nie ma tutaj akurat większego problemu (wybudować po prostu na tym specjalne odcinki), jeśli oczywiście są pieniądze. Obawiam się jednak że taka inwestycja przerośnie możliwe zyski. Trzeba zauważyć że budowana byłaby od zera, a w tym przypadku idzie nie tylko budowa linii, zajezdni, trakcji ale też całej osobnej sygnalizacji, przebudowy ulic i przystanków itp.. Uważam że miasto popełniło kardynalny błąd likwidując tramwaj w 1971 roku. Teraz, niestety, powrót tramwaju jest mocno dyskusyjny.
Adamsky
2011-11-28 13:37:55
Sorry Pablo, masz rację, nie pisałeś o tramwaju, tylko a kolei, Natomiast pomysł wykorzystania jakiejkolwiek infrastruktury PKP w celu transportu misjskiego lub podmiejskiego jest w chwili obecniej zupełnie nierealny. Zobacz ile czasu zajęło miastu Cz-Dz 'dogadanie' się z PKP co do remontu dworca głównego - parę lat na podjęcie najprostrzej decyzji to w tej rozbitej na różne spółeczki instytucji normalka! PKP toczy taka gangrena, że należałoby oczekiwać iż w końcu upadnie i przestanie likwidować połączenia, zaniedbywać trasy (jak Wadowice- BielskoB - Skoczów - Cieszyn), czy obniżać i tak już koszmarny standard podróży (Cieszyn - Bielsko czas przejazdu 1,5h w cuchnącym pociągu, co autem robisz w 20min!). W normalnym kraju możnaby 'dobudować' 2 stacje (B-B Teatr i B-B Gemini) to możnaby utworzyć coś na kszałt szybkiej kolei miejskiej zaczynającej się na w Żywcu i kończącej w Pszczynie, obsługującej tereny zamieszakałe przez około pół miliona mieszakńców aglomeracji Bielska i całego Podbeskidzia. Podobnie trasa Wadowice - Andrychów -Kęty - Bielsko - Skoczów - rozjazd Cieszyn / rozjazd Ustroń - Wisła mogłaby posłuszyć do stworzenia ciekawej alternatywy dla samochodów czy busów na osi wsch-zachód. Tak już zreszta kiedyś było, jednak wieloletnie zaniedbania i brak remontów doprowadziły do prawie całkowitej likwidacji tej trasy. Ale do takich decyzji trzeba wizji, a nie tylko chęci trwania. Pozdrawiam
fred
2011-11-28 20:39:50
z tego co pamiętam jak budowali tramwaje w BB to na Piastowskiej nie bylo zbyt wielu budynków, osiedla powstały później, a samo bielsko nie było 180 tysięczym miastem a mimo to "się opłacało". Dlatego ja proponowałbym puszczenie tramwaju (oczywiście jednej lini łączącej osieda np 2 największe z Placem Chrobrego) ale proponowałbym też linie w obszary dotąd "niewykorzystane" a dobrze rokujące na przyszłość tj. ulice Legionów i Komorowicką, Grażyńskiego. To także linia do Bystrej (mogłaby być tak jak niegdyś linia do Cygańskiego) warto też wrzycić tramwaj którego przystanki ulokowane byłyby na pl. Chrobrego, Rynku (technicznie wykonalne) żeby spopularyzować starówkę (podobno zależy wam na jej popularyzacji)
Filip
2011-11-28 21:44:18
Czyli co? Inicjatywa obywatelska i tramwaje wracają? Proponowałbym też powołanie ZTM.
Prl
2011-11-29 12:39:43
Odkryłem właśnie tego bloga, fajna sprawa! Jedno sprostowanie - Zakończenie inwestycji na Międzyrzeckiej jest planowane na koniec tego roku, a nie na czerwiec 2012. źródło:http://www.mzd.home.pl/index.php?str=2&idi=69&idm=9
inwestycje
2011-11-29 16:04:16
MZD podaje błędne informacje nawet na temat swoich inwestycji... do końca roku ma zostać wykonana część prac (m.in. przebudowa mostu), całość inwestycji ma natomiast być zakończona do końca czerwca 2012
prl
2011-11-29 17:15:51
W rzeczy samej dużo w tym racji, w zakładce Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Międzyrzeckiej od Cieszynskiej do granicy miasta mieści się informacja odnośnie takich konsultacji ale dotyczących ul. Zapory i Tartacznej, ciekawe, jeśli byłby ktoś zainteresowany,czy posługując się informacją z stron MZD stawiłby się na takie konsultacje. Widocznie biurokracja tak jest zajęta inwestycjami, że informacja schodzi na drugi plan:)
Alex.....
2011-11-29 18:25:01
Szanowni Panstwo, przykro mi ale nie podzielam przytoczonych przez was argumentow dotyczacych "nieoplacalnosci" uruchomienia tramwajow w bielcku bialej!...dlaczego? poniewaz istota byloby wybudowanie i uruchomienie 1-2 linii tramwajowych w miescie ktore laczylyby centrum miasta z waznymi dzielnicami/osrodkami miasta np. ATH(rozwijajaca sie uczenia)...troche historii: w czasie kiedy wybudowano 1 linie tramwajowa z dworca kolejowego do lasu cyganskiego....lata 1893-98 miasto bielsko zamieszkiwalo ok. 30 tys.mieszkancow, (obecnie ca. 180 tys. a jezeli wezmiemy pod uwage tylko obszar wokol miasta w odleglosci 5km(bez Czechowic-Dz.) to mozemy mowic ze mikro aglomeracja bielko-biala zamieszkuje dodatkowo 50 tys.mieszkancow. A'propos,historycznie bielsko bylo poza Lodzia drugim miastem w Polsce ktore posiadalo eletryczny tramwaj!.....a poza historia, wybudowanie np. 2 linii tramwajowych w miescie nie jast inwestycja niemozliwa! (koszt budowy 1km linii tramwajowej z infrastruktura tzn. tabor,zaplecze... wynosi ok.12milionow PLN/€4Miliony)....np.budowa stadionu szcowana jest na ok.82milionow PLN!?..... przy zalozeniu ze budujemy lacznie 12km torow to koszt inwestycji zamyka sie suma PLN 144 milionow. Uwazam ze tworzenie nowych linni autobusowych jest bezsensem i ekologicznie nie do zaakceptowania! ( 2 linie tramwajowe w miescie dobrze przemyslane moga zastapic kilka linii autobusowych....w europie od lat powraca sie do taboru na szynach, dlaczego nie u nas?... tym bardziej ze mozemy na taki projekt pozyskac dofinansowanie z Unii Europelskiej, nawet do 50% kosztow!!......
fred
2011-11-29 20:44:25
no i o tym mowilem dlatego nie przyjmuje argumentu "nie da sie" "nie opłaca się" :) Niech się ktoś zajmie tymi tramwajami tzn będzie frontmanem oczywiście nie na miarę PZPN-u :) i poprowadzi tę sprawę, dopłaty nawet są z UE, a póki Unia istnieje to jeszcze załatwmy tramwaje.
Alex......
2011-11-29 21:26:14
wlasnie.....bielsko jest miastem ktore ma historyczne prawo aby przywrocic komunikacje tramwajowa!.....a jakby tak zapytac w stowarzyszeniu milosnikow bielskich tramwajow!?....remontuja historyczne wozy tramwajowe....taka instytucja podobno dziala w bielsku? A'propos, a gdyby tak ustawic w centrum miasta taki waremontowany historyczny wagon a w nim przedstawic plany budowy i pomysly i na zasadzie sadazu uaktywnic spolecznosc miasta, aby sie powszechnie wypowiedziala na ten temat!? (przy okazji dobra reklama sprawy) pozdrawiam
inwestycje
2011-11-30 00:37:58
Bielskie Towarzystwo Tramwajowe to jest niestety twór poniekąd martwy. Tramwaje remontuje Muzeum Motoryzacji, a nie BTT. Co do postawienia tramwaju w centrum miasta - otóż był taki plan (jeszcze nawet niedawno) - na postawienie odrestaurowanego wagonu na placu Żwirki i Wigury, ale miasto nagle z tego pomysłu niestety zrezygnowało. Miasto zadecydowało też o likwidacji miejsca składowania tramwajów w zajezdni MZK - przez co, spowodowało, że tramwaje "zostały na lodzie". Jeden z bielskich tramwajów został sprzedany do Łodzi i tam jest remontowany (wyremontowany) i będzie służył (służy) jako "pojazd" reprezentacyjny prezydenta m. Łodzi w ważnych, miejskich uroczystościach. W tym momencie, nie ma klimatu na tramwaje w B-B (może za 3 lata...).
inwestycje
2011-11-30 00:40:35
Dwa kolejne tramwaje "pojechały" do Warszawy.
Alex.....
2011-11-30 08:15:15
co to oznacza ze nie ma "klimatu na tramwaje"!??.....uwazam, ze to nie jest kwestia....czy jakiemus urzednikowi sie podoba czy nie!??....nie zyjemy w czasach "Monarchie obsolutnej" gdzie decyzje zaleza tylko od jednej osoby.....notabene slyszalem ze Prezydent B-B nie chce slyszec o tym pomysle!!???? czy to jest prawda?.....moze wie ktos cos na ten temat!??...czasy "Komuny" minely a wlasnie ten tamat stanowi po czesci o dalszym uporzadkowanym rozwoju urbanistycznym miasta!(czas wrescie na to aby uregulowac zaniedbania dawnych dekad....) Jak bedziemy czekac jeszcze 3 lata to moze sie okazac ze nie otzrymamy oczekiwanych dotacji z Uni Europejskiej.......bo juz ich np. nie bedzie!? pozdrawiam
inwestycje
2011-11-30 19:43:20
pisząc o braku klimatu dla tramwajów pisałem właśnie o niechęci Prezydenta Miasta do wszystkich planów związanych z tym środkiem transportu; niestety, bez woli Prezydenta Miasta - tramwaje nie wrócą...
Alex.....
2011-11-30 20:15:58
tak sie tez domyslalem.....a co on ma do tramwajow!???....zakochany jest w autobusach?... (obecnie naliczylem przeszlo 40 linii....normalny absurd!)....a wogole byloby dobrze wiedziec jaka ma alternatywna propozycje dalszego rozwoju komunikacyjnego miasta!?......bo jakos dziwnie nigdzie nic na ten temat nie moge znalesc ( a moze sam pochodzi z tej dawnej "madrej dekady"??)..... A tak calkiem powaznie.....to przydalaby sie wizja rozwoju miasta w tym kierunku... ale jakies tam mzonki typu: "....gdzies w miescie mamy jakies tam tory.....to moze kolej dojazdowa....." Innym wyjsciem duzo mniej kosztownym sa np. trolejbusy....co wy na to? (przyklad Gdynia,Lublin....czy chocby Tychy).... pozdrawiam
Adamsky
2011-11-30 20:32:12
Nie od dzisiaj wiadomo, że władza wypala. Jak się robi to samo od... kilkudziesięciu lat, którąś tam z rzędu kadencję to jakoś wszystko się zamazuje i brak jest tego nowego, świeżego spojrzenia, choćby z zewnątrz, czy takiej właśnie dyskusji jaką my tu toczymy. Bez dwóch zdań zasługi obecnego prezydenta są spore dla naszego miasta, jednak niezrozumiały dla mnie pozostaje jego (oraz podległych mu urzędników) opór wobec jakichkolwiek nowych cy to mądrych czy mniej mądrych pomysłów. Kompletny brak dialogu z mieszkańcami, tylko buta, arogancja i monopol na rację. No cóż mimo ogólnych zasług p. Krywulta dla rozwoju Bielska-Białej już na niego nie będę głosować, choćby znów wystartował.
inwestycje
2011-11-30 22:02:07
@Alex... - jest coś takiego jak Strategia Rozwoju Miasta do 2020 roku: web2.um.bielsko.pl/bb/dzialy/polityka/doc/strategia2020.pdf
inwestycje
2011-11-30 22:04:25
@Adamsky - J. Krywult już zapowiedział, że nie będzie kandydował na 4 (licząc okres PRLu, to w pewnym sensie 5) kadencję
Alex....
2011-11-30 23:25:35
....czyli szacowny prezydent miasta jest dinozaurem poprzedniej epoki!?......a'propos, dzieki!.(inwestycje) za podany mi adres internetowy um.bielsko gdzie moglem troche zapoznac sie z zamierzeniami rozwoju strategicznego miasta i "regionu metropolitarnego"....Niemniej jednak w tych zamierzeniach nie ma zadnych konkretnych projektow, rozwiazan czy chocby planow!?.....w przypadku komunikacji publicznej istnieje tylko potwierdzenie niedoboru i braku droznosci systemu.......czyli w sumie tak jak myslalem nie ma konkretnych pomyslow poza "autobusem" na sprawny system transportu dla miasta!...( funkcjonujace polaczenia transportem publicznym pomiedzy innymi osrodkami miejskimi regionu uwazam za zupelnie odrebny temat!?). Moje rozwazania dotycza miasta B-B i jego rozwoju pod katem komunikacji publicznej (konkretnie.....tramwaj, trolejbus) co wy na to? Moje pytanie:....kogo mozna by pozyskac w UM dla poparcia sprawy w celu przygotowania np. "studium rozwoju komunikacji publicznej miasta" i tutaj mysle o kokretnych propozycjach! pozdrawiam
Adamsky
2011-12-01 09:17:49
@inwestycje/ i wierzysz w to, że nie będzie kandydował? Ja już chyba za długo na tym świecie jestem, żeby wierzyć w obietnice składane wyborcom :). Jak mu się 'odwidzi' to wystartuje. Byłby zresztą niepierwszym co co innego mówi, a co innego robi :). Moim zdanie Krywult nie taki zły, poprostu 'zmęczenie materiału' i chyba starość. go dopada. Poza tym, świetny blog, czytam regularnie (choć nie zawsze komentuję), jesteś 100 lat przed wszystkimi lokalnymi portalami, o Kronice Beskidzkiej nie wspomnę. Pozdrawiam.
inwestycje
2011-12-01 09:38:23
nic nikomu nie ujmując, ale J. Krywult w 2014 roku w przypadku kandydowania będzie miał 73 lata, a w momencie kończenia kadencji 77... / dziękuję za miłe słowa :)
Adamsky
2011-12-01 11:45:01
@inwestycje/ i obyś miał rację :)
Lucas
2011-12-03 22:26:30
Teraz nie buduje sie tramwajow w centrach miast...mieszkam w Paryzu i tutaj tramwaj tworzy ''obwodnice miasta''...nie ma zbednych; brzydkich kabli na ulicach....to samo w bb. nie ma co na sile wprowadzac starych rozwiazan...lepiej zajac sie rozwinieciem szybkiej kolei podmiejskiej z Cieszyna, Zywca, Andrychowa, i np Pszczyny lub nawet Katowic...w tych czasach najlepsza jest forma tunelowa ( na terenie Paryza ruch odbywa sie pod ziemia)... Wiem ze to droga inwestycja, ale nalezy ja powoli wprowadzac bo na prawde warto.
Alex.....
2011-12-05 10:14:14
....ja mieszkam w Frankfurcie nad Menem (aglomeracja ok. 1miliona mieszkancow) i tutaj tramwaj nie jest tzw. "starym rozwiazaniem" i zupelnie nie koliduje z istniejacym metrem, tylko go uzupelnia.... A tak wogole rozmawiamy o miastach ktore sa miastami milionowymi!? to inna infrastruktura,to inne potrzeby!..... ja uwazam ze powinnismy rozmawiac...jezeli juz to dla porownania o miastach w wielkosci do 250Tys.mieszkancow.... rozmowa o kolei podmiejskiej to napewno wazny pomysl rozwoju komunikacji w regionie, natomiast my rozmawiamy o rozwoju komunikacji miejskiej w bielsku bialej.....dalszy rozwoj komunikacji autobusowej (obecnie ponad 40 linii) to nie jest dobry pomysl na przyszlosc!? pozdrawiam

Informacje:


inwestycje, Bielsko-Biała, drogi, budowa, przebudowa, przetarg, kamienice, zabytki, wiadukt, obwodnica, s69, s-69, s1, s-1, estakada, rondo, projekt, rewitalizacja, remont, projekt, plan, schemat, przebieg, mapa, rozbudowa, stadion

Archiwum:


2018
» wrzesień (2)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (1)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (2)
» styczeń (2)

2017
» grudzień (1)
» październik (4)
» wrzesień (1)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» marzec (4)
» luty (2)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» wrzesień (1)
» czerwiec (2)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» luty (2)

2015
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (4)
» sierpień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (2)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (1)
» styczeń (1)

2014
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (1)
» wrzesień (2)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (4)
» styczeń (3)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (1)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (4)
» maj (2)
» kwiecień (1)
» marzec (3)
» luty (1)
» styczeń (2)

2012
» grudzień (1)
» październik (1)
» wrzesień (1)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (7)
» luty (3)
» styczeń (2)

2011
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (2)
» wrzesień (2)
» sierpień (8)
» lipiec (1)
» czerwiec (5)
» maj (5)
» kwiecień (7)
» marzec (4)
» luty (7)
» styczeń (3)

2010
» grudzień (2)
» listopad (14)
» październik (7)
» wrzesień (8)
» sierpień (10)
» lipiec (5)
» czerwiec (21)
» maj (13)
» kwiecień (3)

Ostatnie komentarze


[Darekbb]
Szkoda że blog zdechł, zostaje skyscrapercity :(
[Janusz]
Autorze, dlaczego porzuciłeś bloga? Tęsknię.
[skyscrapper]
Dla wszystkich, którzy tęsknią za blogiem polecam forum skyscrappercity. Założyciel bloga udziela się również tam....

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 2777636
Newsów: 270
Komentarzy: 5644
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Inwestycje w Bielsku-Białej, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała