inwestycje.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
inwestycje.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - inwestycje.blog.bielsko.pl
« strona główna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz Materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku-Białej. Podobne opracowanie było już wykonywane wcześniej, lecz z powodu problemów opisanych poniżej, konieczne było opracowanie ponownej dokumentacji. Opracowanie ma być gotowe w ciągu 14 miesięcy od daty podpisania umowy z projektantem. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 28 lipca 2011 roku.

Opis dotychczasowych działań w sprawie budowy i przygotowania tej inwestycji:

W ramach „Opracowania koncepcji programowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku-Białej", wykonanego przez konsorcjum firm Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie i DOPRAVOPROJEKT a.s. z siedzibą w Bratysławie w lipcu 2007 r. zostało wykonane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym etap II w którym opracowano pięć wariantów trasy. Została przeprowadzona analiza wielokryterialna, obejmująca aspekty środowiskowe, społeczne, techniczne oraz ekonomiczne wszystkich zaproponowanych wariantów. Analiza ta miała na celu wskazanie najbardziej optymalnego przebiegu drogi na przedmiotowym odcinku.

Trasa wariantu I powstała na podstawie prac studialnych rozpoczętych w 1996r. Powyższy korytarz w okresie 10 lat został usankcjonowany w gminach i miastach wprowadzeniem do Miejscowych Planów Zagospodarowania lub do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Wariant II powstał w wyniku nieznacznej modyfikacji przebiegu wariantu I, mającej na celu poprawę parametrów łuków i wymogów widoczności z dostosowaniem do obecnie obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

Jednocześnie w toku opracowywania materiałów z zakresu uwarunkowań środowiskowych na trasie wariantu I i II stwierdzono występowanie obszaru proponowanego przez organizacje pozarządowe do tzw. „Shadow List" tj. objęcia ochroną w ramach Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 - PLB 120009 „Stawy w Brzeszczach" z uwagi na występowanie populacji i siedlisk ptaków z załącznika I oraz II Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Tym samym w celu minimalizacji kolizji z opisanym wyżej obszarem opracowano warianty III, IV i V. Warianty te pokrywają się z rezerwowanym korytarzem w początkowej i końcowej fazie przebiegu. Wariant III był próbą ominięcia NATURY 2000 po stronie wschodniej, wariant V po stronie zachodniej. Wariant IV stanowił próbę ominięcia najcenniejszych stawów, które były podstawą utworzenia obszaru chronionego (obszar chroniony znacznie wychodzi poza rejon stawów), przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu rezerwowanego korytarza.

Jednocześnie, istotnym elementem tego etapu projektowego było przeprowadzenie Konsultacji Społecznych na terenie wszystkich miejscowości, przez które przebiegają poszczególne warianty trasy. Konsultacje te miały na celu poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu, jak również wyjaśnienie wątpliwości i obaw społecznych związanych z planowaną inwestycją. Umożliwiono społeczeństwu wypowiedzenie się na temat projektu poprzez składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących planowanych wariantów przebiegu drogi.

Społeczność lokalna nie godziła się, a wręcz protestowała przeciwko zaproponowanym w tamtym czasie, zdecydowanie odbiegającym od rezerwowanego korytarza wariantom III, IV i V. Przez ostatnie 11 lat w świadomości administracji samorządowej oraz miejscowej ludności istniał korytarz drogi ekspresowej wg wariantu I.

Z uwagi na Obóz Auschwitz-Birkenau, wszystkie warianty trasy zaprojektowane w powiecie oświęcimskim, na odcinku sąsiadującym z Obozem przebiegały jednym śladem, zgodnym z przebiegiem uchwalonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim, poza strefą ochrony konserwatorskiej Byłego Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince.

Proponowany przebieg trasy w sąsiedztwie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau uzgadniany był ze służbami konserwatorskimi od stycznia 2007 r. W maju 2007r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zwrócił się z prośbą o pomoc w zajęciu stanowiska do Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie pismem z dnia 22 maja 2007 r. sygnatura OZKr/JJ+JCh+WF/4011/277/07 oraz do Dyrekcji Muzeum.

W dniu 12.07.2007r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się zorganizowane przez Wicewojewodę Małopolskiego spotkanie w sprawie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S1 w sąsiedztwie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, w którym uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Biura Projektów oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Na spotkaniu ustalono, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań w pasie projektowanej inwestycji na obecność prochów i szczątków ofiar masowej zagłady. Ponadto ustalono, że Inwestor zleci wykonanie szczegółowego studium krajobrazowo- konserwatorskiego uwzględniającego wpływ planowanej lokalizacji drogi S1 na dawny obóz koncentracyjny i widok z terenu obozu na otaczający krajobraz w tym projektowaną drogę.

W efekcie ww. spotkań, analiz i opinii, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, po otrzymaniu stanowiska Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, w piśmie o sygnaturze: OZKr/JCH+JJ/4011/427/07 z dnia 28.07.2007 r. wstępnie zaakceptował wariant IV przebiegu drogi wraz ze zjazdem na obwodnicę Oświęcimia, uzależniając wybór tego wariantu od wyników przeprowadzonych badań na okoliczność występowania prochów i szczątków ludzkich. Uznał również za konieczne wykonanie szczegółowego studium widokowego dla obszaru inwestycji w rejonie kompleksu Auschwitz Birkenau.

W dniu 17.09.2007 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przekazało dokumentację z przeprowadzonych badań z których wynikało, iż na terenie przyszłej inwestycji nie stwierdzono obecności popiołów i szczątków organicznych. W dniu 30.08.2007 r. zlecono wykonanie szczegółowego studium krajobrazowo-konserwatorskiego dla poszczególnych wariantów trasy w rejonie kompleksu Auschwitz-Birkenau. W w/w studium jako najkorzystniejszy został oceniony wariant IV przebiegu drogi i obwodnicy Oświęcimia. We wnioskach stwierdzono, że biorąc pod uwagę topografię i pokrycie terenu wpływ drogi ekspresowej wg wariantu IV na ekspozycję widokową z terenu muzeum i w kierunku Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z drogi będzie można najkorzystniej zabezpieczyć.

Po przeprowadzeniu w/w badań i analiz w dniu 09.11.2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, na którym przyjęto wariant „preferowany" będący kombinacją wariantów I, II i IV na poszczególnych odcinkach. W posiedzeniu Komisji brali udział Wice-Wojewodowie Śląski i Małopolski, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przedstawiciele Kompani Węglowej w Katowicach, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele GDDKiA oraz Projektanci.

W grudniu 2007 opracowano Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oceniający przebieg analizowanych wariantów przez obszary tzw. Shadow List zgodnie z „Wytycznymi dla wojewodów i dla beneficjentów w kwestii postępowania w stosunku do Dyrektywy 92/43/EWG, dotyczących ochrony siedlisk przyrodniczych dzikiej flory i fauny" z dnia 16.05.2005 r. Z uwagi na nieokreślony wówczas przedmiot ochrony w kolidujących z wariantami trasy obszarach Shadow List Stawy w Brzeszczach i Dolina Dolnej Soły ocenie poddano wszystkie gatunki występujących tam ptaków i ich siedliska, co doprowadziło do wniosku, że nie ma wariantu, który nie powodowałby znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. Wówczas z oceny pod kątem wszystkich zinwentaryzowanych kolizji i zagrożeń, jako najlepszy środowiskowo wskazano wariant IV.
Następnie w dniach 08.02.2008 r. i 18.02.2008 r. złożono kolejno do Wojewody Śląskiego i Wojewody Małopolskiego wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

W dniu 02.04.2008 r. GDDKiA otrzymała pismo Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBIDZ) w Warszawie przekazujące Uchwałę nr 4 z dnia 25.02.2008 r. Komitetu do spraw Dziedzictwa Kulturowego w Polsce wyrażającą sprzeciw Komitetu wobec przebiegu drogi ekspresowej S1 w rejonie byłego obozu Auschwitz-Birkenau.

Ponadto w dniach 11-13.05.2008 r. odbyły się organizowane okresowo międzynarodowe konsultacje dotyczące ochrony niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO z udziałem międzynarodowej grupy ekspertów działających z ramienia UNESCO. Grupa ekspertów w raporcie z konsultacji przekazanym w dniu 11.06.2008 r. wyraziła również sprzeciw wobec przebiegu drogi ekspresowej w rejonie byłego obozu.

W dniu 02.06.2008 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało pismo do Ministra Infrastruktury w którym przedstawiło stanowisko międzynarodowej grupy ekspertów oraz propozycje zmian przebiegu drogi ekspresowej w rejonie obozu.

Międzynarodowa grupa ekspertów zaproponowała wybór wariantu V (nie przebiegającego w okolicy Auschwitz-Birkenau) z korektą obwodnicy Oświęcimia w rejonie obozu bądź opracowanie nowego wariantu VI powstałego z połączenia wariantu V i wariantu IV.

W wyniku ww. sprzeciwów w dniu 15.07.2008 r. w Centrali GDDKiA zostało zwołane spotkanie z udziałem Ministerstwa Kultury, Środowiska, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, GDDKiA i Projektantów w sprawie omówienia problemów dotyczących sąsiedztwa Pomnika Zagłady, obszarów Natura 2000 Stawy w Brzeszczach oraz Dolina Dolnej Soły (przez Dolinę Dolnej Soły przebiega obwodnica Oświęcimia).

Ponieważ wybór V wariantu trasy jako wariantu rekomendowanego został odrzucony na etapie wcześniejszym, po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej i po posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z uwagi duże na konflikty społeczne związane z oporem ludności i brakiem akceptacji społecznej, na w/w spotkaniu ustalono, że GDDKiA opracuje dodatkowy wariant VI trasy S1 omijający obóz Auschwitz-Birkenau zgodny z rekomendacją międzynarodowych ekspertów UNESCO i zawiesi postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej do czasu uzupełnia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o dodatkowy wariant.

W związku z powyższym Oddział w Katowicach w dniu 22.07.2008 r. wystąpił do Wojewodów Śląskiego i Małopolskiego o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 07.08.2008 r. Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 27.08.2008 r. Wojewoda Śląski zawiesił postępowanie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 30.10.2008 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Tebodin SAP-Projekt oraz DOPRAVOPROJEKT a.s. na opracowania dodatkowego VI wariantu trasy zgodnego z rekomendacją ekspertów UNESCO z terminem opracowania do dnia 30.11.2008 r. Wariant ten powstał z połączenia wariantu V z wariantem IV na wysokości obozu Auschwitz-Birkenau.

W dniu 27.10.2008 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz.U. 198 poz. 1226] w którym włączono ostoje PLB 120009 „Stawy w Brzeszczach" i PLB „Dolina Dolnej Soły" w granice NATURY 2000.

W grudniu 2008 r. wykonano opracowanie poprojektowe w tym Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały przekazane do Centrali GDDKiA w Warszawie celem zatwierdzenia. W wyniku procesu uzgadniania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Centrala pismem z dnia 13.07.2009. poinformowała Oddział, że w związku ze stwierdzonym brakiem możliwości wykluczenia znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach" dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko Biała w wariancie VI, stało się konieczne rekomendowanie wariantu V trasy jako wariantu alternatywnego dla obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym przyjęto następujący scenariusz dalszego postępowania:
• Oddział dokona niezbędnych modyfikacji i aktualizacji dokumentacji koniecznej do wydania decyzji środowiskowej (tj. m.in.: wprowadzenie nowego obszaru NATURA 2000 Ostoja Dolnej Soły; uaktualnienie wypisów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach na trasie wariantu V i zweryfikowania terenów chronionych pozostających w zasięgu przedsięwzięcia oraz wymaganych zabezpieczeń; wykonanie obliczeń na rok oddania do użytkowania z zasięgami oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń do powietrza preferowanego wariantu V; przygotowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów na poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; modyfikacja przebiegu obwodnicy wariantu V zgodnie z wytycznymi ekspertów UNESCO;
• W celu poinformowania lokalnej społeczności o zmianie rekomendacji wariantu trasy Oddział przeprowadzi ponowne konsultacje w gminach i sołectwach: Bieruń, Bojszowy, Oświęcim, Miedźna, Wilamowice, Bestwina;
• Zostanie ponownie przeprowadzone posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad;
• Oddział wycofa wnioski z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie i z zgodnie z nową Ustawą złoży jeden wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W dniu 01.10.2009r. została podpisana umowa na modyfikację lub aktualizację dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S-1 na odcinku Kosztowy II - Suchy Potok z terminem wykonania na dzień 15.02.2010 r. przedłużony Aneksem nr 1 i 2 do dnia 15.05.2010 r.

W trakcie prac nad aktualizacją materiałów środowiskowych napotkano na bardzo duży i zorganizowany opór społeczny min. mieszkańców gmin Miedźna i Bestwina oraz samorządów lokalnych. W związku z powyższym Centrala GDDKiA występowała o dodatkowe opinie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska czy wariant V może być traktowany jako racjonalny wariant alternatywny.

W dniu 01.07.2010 r. na terenie obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach" odbyła się wizja przy udziale m.in. Ministra Środowiska, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów oraz GDDKiA. Następnie, po wizji w terenie, w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Środowiska. Podczas konferencji zaproponowano przeanalizowanie możliwości zmodyfikowania wariantu VI poprzez przełożenie trasy za linię kolejową po śladzie w najmniejszym stopniu odbiegającym od wariantu VI przy założeniu, że wówczas nie będzie potencjalnego, znaczącego oddziaływania na cele ochrony ostoi.

Oddział dokonał wstępnej analizy potencjalnych możliwości modyfikacji wariantu VI na tle wszystkich uwarunkowań determinujących możliwość dokonania korekty wariantu VI tj. min.: strefy ochronne byłego obozu Auschwitz-Birkenau, obszary Natura 2000, strefy ochronne ujęcia wód na Sole, teren wioski dziecięcej Maja w Rajsku oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania terenowe umożliwiające prowadzenie trasy pod liniami kolejowymi. W analizie zostały przedstawione trzy możliwości modyfikacji wariantu VI tj.: VIa, VIb oraz VIc. Z przeprowadzonej wstępnej analizy wielokryterialnej wynika że najbardziej optymalnym wariantem modyfikacji jest wariant VIb. Powyższa analiza została uzgodniona z Departamentem Ochrony Środowiska w Centrali GDDKiA.

Wykorzystując dotychczasowe czteroletnie doświadczenia związane z ustaleniem przebiegu drogi ekspresowej S1 na przedmiotowym odcinku i trudności z tym związanych, wynikających między innymi z:
• przebiegu wariantów trasy przez obszary Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach" i „Dolna Soła" oraz sąsiedztwa obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Soły";
• przebiegu wariantów w sąsiedztwie byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO;
• przebiegu wariantów trasy przez tereny eksploatacji górniczej;
• protestów lokalnej społeczności na trasie wszystkich wariantów, w tym w szczególności mieszkańców Gminy Miedźna na trasie wariantu V, spowodowane między innymi przebiegiem trasy nad cmentarzem;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o wyeliminowaniu z dalszych rozważań, odcinków trasy uznanych za nierealne do wykonania, np: niektórych fragmentach w rejonie byłego obozu Auschwitz-Birkenau gdzie fragment wspólnego przebiegu wariantów trasy I, II, III, IV został zakwestionowany przez międzynarodowych ekspertów UNESCO, czy też w miejscu, gdzie warianty I i II „przecinają" obszar Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach" na znacznej jego długości rozdzielając dwa duże kompleksy stawów, powodując dezintegrację tego obszaru - na obecnym etapie nie jest celowe przeprowadzanie ponownej oceny dla tych fragmentów.

Każdy z nowych wariantów będzie zaczynał się na węźle "Kosztowy II" (km 0+000) i kończył na węźle „Suchy Potok" (km - zależny od długości trasy w danym wariancie).
• Wariant A długości ok. 39,6 km - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, I - kolor niebieski
• Wariant B długości ok. 40,4 km - kompilacja dotychczasowych wariantów: I, II, V, VI, IV, I - kolor żółty
• Wariant C długości ok. 41,0 - kompilacja dotychczasowych wariantów oraz nowo projektowanego przebiegu na odcinku ok. 6 km: I, II, V, VI, VIb, IV, I - kolor czarny
• Wariant D długości ok. 39,4 km - kompilacja dotychczasowych wariantów: I, II, V, VI, III, I, Ia, I - kolor różowy. W tym wariancie, na niewielkim fragmencie, konieczna będzie korekta śladu wynikająca z przejścia wariantu VI w III.

opis dotychczasowych prac: materiały przetargowe, GDDKiA

Przebieg aktualnie rozpatrywanych wariantów:


Dawniej rozpatrywane warianty (22 MB):

2011-06-15 | Dodaj komentarz
maras49
2011-06-15 19:58:30
kiedyś pisali że rozpoczną w 2013 - dziś mogą sobie pozwolić na zwłokę, a czy na pewno z tego powodu to dyskusyjne. Mam nadzieję, że w tym dziesięcioleciu skończą. Do tego czasu tranzyt turystyczny zapcha DK-1 w Tychach i Pszczynie już całkowicie.
inwestycje
2011-06-15 20:04:42
2013 rok jest niemożliwy; budowa S1 według Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 przewidziana jest na okres po 2013 roku; nie ma natomiast zarezerwowanych żadnych środków na tę budowę - najwcześniej możemy liczyć na rok 2015-2016
asd
2011-06-15 22:20:48
za opracowanie kazdego wariantu poszla gruba kasa :) a ta droga i tak nie potrzebna ,lepiej niech sie wezma za ekspres do Krk.
fan
2011-06-15 22:46:55
Gdyby jeszcze ktoś mógł zaznaczyć na mapce obszary Natura 2000 i obszar obozu, to byłbym niezwykle wdzięczny :)
Gumiś
2011-06-16 09:15:29
Każdy kto widzi co się codziennie dzieje na DK1 w godzinach szczytu szczególnie, wie że droga jest bardzo potrzebna. Ludzie jeżdżą z pracy i do pracy, dodatkowo jeszcze ciężarówki itp... Mam nadzieje że w końcu zrobią tą drogę, zanim stara zacznie na masową skalę pochłaniać ofiary śmiertelne.
zeldan
2011-06-16 11:33:55
Czy jest gdzies w necie dobrej jakosci mapka z nowymi wariantami?
oadrian
2011-06-16 11:52:24
wow, ale elaborat:) Jestem pod wrażeniem. A swoją drogą to jestem przerażony, że budowa 40 km ekspresówki jest tak skomplikowana, wymaga tak długich przygotowań, pracy i wysiłku, a o kosztach tych wszystkich opracowań już nie wspomnę. Trzymam mocno kciuki za szybką realizację jednego z wariantów!
inwestycje
2011-06-16 18:37:38
do fan: strefa ochronna obozu (zaznaczona na mapie bez wszystkich wariantów): http://img838.imageshack.us/img838/9131/oboz.png / mapa z zaznaczonymi obszarami Natura 2000: http://sendfile.pl/80696/orientacja_z_N2000.pdf / do zeldan: niestety nie mam lepszej mapki, natomiast aktualne warianty są w większości tożsame ze starymi wariantami (są ich kompilacjami), w zasadzie jedyną nowością jest "wygięcie" na wschód od linii kolejowej wariantu C względem wariantu B (wg starej numeracji: "wygięcie" wariantu IV)
fan
2011-06-17 09:07:41
Dzięki, super. Ale czy w tekście powyżej nie ma pomyłki w długości tras?? Jakoś nie mogę uwierzyć, że wszystkie warianty, mają tak podobną długość.. Jeżeli jest tak w rzeczywistości, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest wariant D, bo: jest korekta względem obozu i nie biegnie już tak blisko, niewiele ingeruje w obszar N2000 i do Oświęcimia najbliżej.
inwestycje
2011-06-17 10:48:57
nie, długości są poprawnie podane - takie schematyczne mapki są złudne przy liczeniu długości; wariant D niestety tez przecina na sporym odcinku N2000; ze wzgledu na N2000 najlepszy jest wariant A, natomiast jest on spolecznie niekorzystny
fan
2011-06-17 13:28:54
Do inwestycje; Nie masz racji, najlepszy jest wariant D, gdyż w opcji A budowany będzie węzeł i prowadzona nowa droga do Oświęcimia, która w większym stopniu przecina N2000, a w aspekcie społecznym opcja A i D ma porównywalny stopień niszczenia dziedzictwa.
fan
2011-06-17 13:33:56
dostrzeżesz to lepiej na linkowych mapkach
inwestycje
2011-06-17 13:50:04
nie jest tak do konca - obszar N2000 jaki przecina obwodnica Oswiecimia (przy wariancie A) jest w zasadzie taki sam, jaki zostalby naruszony przez wariant B, C i D; z ta jednak roznica ze, obwodnica przecinajaca N2000 bylaby znacznie wezsza i wymagajaca mniej ingerencji w chroniony teren niz droga ekspresowa o szesciu pasach ruchu
fan
2011-06-17 14:38:32
również nie do końca - obwodnica Oświęcimia docelowo będzie miała po dwa pasy, więc gabarytowo nie będzie wiele odbiegać od ekspresówki. Dodatkowo niesie to ryzyko ponownego przekopywania całej trasy. A w wariancie A, obwodnica Oświęcimia przecina znacznie więcej terenu N2000 niż "pełny" wariant D - Dlatego D jest najlepszy
fan
2011-06-17 14:40:51
mimo togo, że z orbity wygląda jak tor F1 :)
ZIOM S1
2011-06-18 18:20:13
Wariant D biegnie środkiem gminy Brzeszcze. Patrz na stary wariant "różowy"
fan
2011-06-18 23:41:32
no to zonc :/
Greg
2011-06-21 15:44:21
http://bi.gazeta.pl/im/7/9820/m9820077.jpg ciekawostka...
inwestycje
2011-06-21 21:18:37
to, nad czym od wczoraj tak sie rozczulaja media to zaden plan i nie mozna go jak na razie brac za jakikolwiek realny dokument
kris
2011-06-28 11:37:29
spoko, bpbp wygra nic sie nie martwice bedzie dobrze
inwestycje
2011-06-28 17:48:36
a co ma BPBP do S1?
investor
2011-07-05 14:58:18
Nie ma się czym podniecać ponieważ za naszego życia ta droga nie będzie wybudowana. A choćby i była, to nie będziemy nią jeździć bo będzie płatna. W Polsce budujey drogi bardzo drogo i drogo będzie kosztować ich eksploatacja ponieważ jest bardzo dużo zaangażowanych w to agencji i urzędów, które zatrudniają całą masę ludzi, a każdy coś z tego chce mieć.
inwestycje
2011-07-05 21:19:36
przypominam, że jak na razie drogi ekspresowe są bezpłatne (dla samochodów osobowych); nie mam 80 lat, więc droga powstanie za mojego życia (za ok. 10 lat myślę, że będę nadal żył)...
investor
2011-07-06 08:21:48
Drogi ekspresowe również będą płatne. To już wiadomo na pewno z doniesień prasowych
fan
2011-07-06 08:39:15
Będą płatne, ale nie dla samochodów osobowych.
S1
2011-07-06 12:46:32
Daję 5 lat i będziemy wszyscy płacić za S-ki. plus mandaty wystawiane przez system.
tusek
2011-08-21 21:43:46
i tak zrobimy taki strajk jakiego polska jeszcze nie widziala a jak bedzie trzeba zablokujemy budowe ciagnikami i urzadzimy druga rozpude:D pozdro mieszkaniec:P
Zaba
2012-04-19 08:08:18
Czy ktoś zwrócił uwagę że na podkładach na których naniesione są warianty tras nie ma mostu Jagielońskiego w Oświęcimiu który już tam stoi ponad 20 lat? Masakra....
wolowiec
2012-04-28 20:52:59
w tej calej gatce o przyrodzie zapomina sie o czlowieku. zamiast pociagnac trase przez miejsca gdzie mieszka jak najmniejsza liczba ludzi zebysmy po prostu zyli dluzej - wydluza sie ja z powodu..... ptakow czy innych zyjatek ktore duzo chetniej zmieniaja lokalizacje niz ludzie.
Rivers
2012-07-25 10:37:58
Drogowcy chyba nie znają się na mapach i nie orientują w terenie ;) Węzeł "Kosztowy" jest mylnie nazwany, ponieważ nie znajduje się on w Kosztowach tylko w Imielinie , to tak na marginesie. A z tego co mi wiadomo, to na ten odcinek S1,(obojętnie który wariant) jeszcze dłuuuuuugo poczekamy :/ Pozdrawiam GDDKiA ...
inwestycje
2012-07-25 13:43:27
Węzeł znajduje się obok stacji kolejowej Mysłowice-Kosztowy, więc jest uzasadnienie tej nazwy. Węzeł będzie bliżej nawet Lędzin, niż Imielina. / Niestety poczekamy długo na tę drogę, ale niekoniecznie z winy GDDKiA...
ofiara s-1
2012-07-25 15:05:35
PiEknie kometować przebieg( wygiecia cudownie brzmią0 gdy sie nie jest ofiara nowego wariantu i owych wygięc Nasze osiedle nowych domów nie stanowi przeszkody, bo to ani Obóz, ani Natura 2000, ani ślepowrony itp. Ma racje jeden z Was. Człowiek w tym kraju sie nie liczy. Zaufanie do wladzy, zwłaszcza lokalnej to pojecie abstrakcyjne. Wczoraj teren pod budownictwo jednorodzinne, a dziś pod drogę.

Informacje:


inwestycje, Bielsko-Biała, drogi, budowa, przebudowa, przetarg, kamienice, zabytki, wiadukt, obwodnica, s69, s-69, s1, s-1, estakada, rondo, projekt, rewitalizacja, remont, projekt, plan, schemat, przebieg, mapa, rozbudowa, stadion

Archiwum:


2018
» wrzesień (2)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (1)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (2)
» styczeń (2)

2017
» grudzień (1)
» październik (4)
» wrzesień (1)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» marzec (4)
» luty (2)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» wrzesień (1)
» czerwiec (2)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» luty (2)

2015
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (4)
» sierpień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (2)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (1)
» styczeń (1)

2014
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (1)
» wrzesień (2)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (4)
» styczeń (3)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (1)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (4)
» maj (2)
» kwiecień (1)
» marzec (3)
» luty (1)
» styczeń (2)

2012
» grudzień (1)
» październik (1)
» wrzesień (1)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (7)
» luty (3)
» styczeń (2)

2011
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (2)
» wrzesień (2)
» sierpień (8)
» lipiec (1)
» czerwiec (5)
» maj (5)
» kwiecień (7)
» marzec (4)
» luty (7)
» styczeń (3)

2010
» grudzień (2)
» listopad (14)
» październik (7)
» wrzesień (8)
» sierpień (10)
» lipiec (5)
» czerwiec (21)
» maj (13)
» kwiecień (3)

Ostatnie komentarze


[Darekbb]
Szkoda że blog zdechł, zostaje skyscrapercity :(
[Janusz]
Autorze, dlaczego porzuciłeś bloga? Tęsknię.
[skyscrapper]
Dla wszystkich, którzy tęsknią za blogiem polecam forum skyscrappercity. Założyciel bloga udziela się również tam....

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 2777576
Newsów: 270
Komentarzy: 5644
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Co dalej z S1 Bielsko-Biała - Mysłowice?, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała