inwestycje.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
inwestycje.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - inwestycje.blog.bielsko.pl
« strona główna

Aktualizacja - nowe wizualizacje, 01.12.2011

Urząd Miejski w Bielsku-Białej rozpoczął postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania. Przewidziane są cztery lokalizacje, na których mogą być wybudowane wielopoziomowe parkingi - koncesjonariusz będzie zobowiązany do wyboru co najmniej dwóch miejsc. Zadanie to realizowane ma być na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (podział zadań i ryzyka między koncesjonariuszem a stroną publiczną). Przedsięwzięcie łącznie może dotyczyć budowy parkingów o łącznej pojemności ok. 1520 miejsc parkingowych.

Dodatkowym zadaniem będzie wydzielenie i wyposażenie na terenie centrum Bielska-Białej strefy płatnego parkowania obejmującej maksymalnie do ok. 5 000 miejsc parkingowych. Dokładna liczba przekazanych stronie prywatnej do zarządzania miejsc parkingowych zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania będzie uzależniona od lokalizacji i ilości miejsc parkingowych stworzonych przez niego w ramach nowych parkingów wielopoziomowych.

Termin, na jaki zostanie udzielona koncesja zostanie ustalona w trakcie negocjacji między stronami. Wynagrodzeniem partnera prywatnego za realizację przedsięwzięcia będzie wyłącznie prawo do pobierania opłat parkingowych (w całości lub w części). Miasto nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla koncesjonariusza.

W ramach realizacji przedsięwzięcia koncesjonariusz zobowiązany będzie do:
1. wykonania wszelkich prac prowadzących do powstania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingów oraz strefy płatnego parkowania, wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
2. wykonania robót budowlanych
3. sfinansowania przedsięwzięcia
4. zarządzania (po wybudowaniu) parkingami i strefą płatnego parkowania.

Urząd Miejski dopuszcza możliwość budowy w ramach przedsięwzięcia dodatkowej infrastruktury komercyjnej.

Wszelkie zaproponowane przez koncesjonariusza rozwiązania powinny uwzględniać bezpośrednie otoczenie wskazanych lokalizacji, w szczególności zabytkowe części Bielska-Białej, które z uwagi na swój charakter i funkcję będą miały wpływ na planowaną wielkość strefy parkingowej, reglamentację liczby miejsc parkingowych dostępnych w bezpośrednim zasięgu oddziaływania parkingu, dostępność komunikacyjną parkingów oraz politykę cenową i ich zakres techniczny (informacje, bramki, windy, sposób płatności). Co więcej, zastosowany system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych powinien być czytelny i jasny nie tylko dla mieszkańców i przyjezdnych, ale także dla obcokrajowców.

Urząd Miejski dopuszcza możliwość etapowania przedsięwzięcia (jednakże preferuje budowę w jednym czasie) oraz wskazania innych lokalizacji pod budowę parkingów wielopoziomowych.

Jak będzie wyglądała procedura wyboru koncesjonariusza?

Postępowanie prowadzone jest w podziale na etapy:
1) I etap (prekwalifikacja) - zainteresowane podmioty składają wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów; termin składania wniosków 18 stycznia 2012.
2) II etap (negocjacje) - Urząd Miasta zaprasza do udziału w negocjacjach firmy, które złożyły prawidłowe wnioski. Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów przedsięwzięcia, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji miasto może dokonać zmiany wymagań określonych na początku postępowania.
3) III etap (zaproszenie do złożenia ofert) - po przeprowadzonych negocjacjach Urząd Miasta przesyła firmom, z którymi były prowadzone negocjacje, zaproszenie do złożenia ofert. Wraz z ofertą potencjalny koncesjonariusz będzie zobowiązany przedłożyć wstępną koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu oraz biznesplan przedsięwzięcia, których szczegółowy zakres oraz forma zostaną sprecyzowane po przeprowadzonych negocjacjach.
4) IV etap (wybór oferty) - dokonanie oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, a następnie podpisanie umowy między miastem a koncesjonariuszem.

LOKALIZACJE:

Lokalizacja nr 1 - ul. Kopernika (rejon Starówki, Sądu Okręgowego) - parking wielopoziomowy na ok. 360 miejsc parkingowych wraz z ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - budynek usługowy oraz budynek wielofunkcyjny.
Lokalizacja nr 2 - ul. Cyniarska i plac Wojska Polskiego - parking podziemny na ok. 330 miejsc parkingowych wraz z ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - kamienica.
Lokalizacja nr 3 - ul. Broniewskiego i PCK - parking wielopoziomowy na ok. 690 miejsc parkingowych wraz z ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - lokale usługowe.
Lokalizacja nr 4 - ul. Słowackiego i Sienkiewicza - parking wielopoziomowy na ok. 140 miejsc parkingowe wraz ewentualną komercyjną infrastrukturą towarzyszącą - lokale usługowe.

Całkowite nakłady inwestycyjne Przedsięwzięcia zawierają się pomiędzy: 72.000.000,00 zł netto (łącznie dla 2 parkingów: w lokalizacji nr 1 i nr 3 oraz strefy płatnego parkowania), a 126.000.000,00 zł netto (łącznie dla 4 parkingów oraz strefy płatnego parkowania), zakładając realizację w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

LOKALIZACJA NR 1
Budynek parkingu - Obiekt ten powinien być czterokondygnacyjny, nakryty tzw. „zielonym dachem", na którym należy przewidzieć tereny rekreacyjne. W budynku wymagane jest uzyskanie około 360 miejsc parkingowych (nie mniej niż 300 miejsc w przypadku lokalizacji myjni samochodowej), z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym na każdej kondygnacji wymagana jest realizacja zespołu sanitariatów publicznych dostępnych także dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wprowadzenie powierzchni sprzedaży o maks. pow. użytkowej do 500m2.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 10 800m2
- powierzchnia zabudowy ~ 3 200m2
- kubatura ~ 32 000 m3
Budynek B - obiekt usługowy - Obiekt ten powinien zostać zrealizowany jako zamknięcie pierzei ul. Kopernika. Obiekt ten przewiduje się jako podpiwniczony (z możliwością realizacji w podziemiu parkingu, powiązanego komunikacyjnie z parkingiem w budynku A.) o III kondygnacjach nadziemnych, gdzie zlokalizować należy usługi, w tym nie więcej niż 1000m2 powierzchni użytkowej sprzedaży. Powierzchnia użytkowa budynku uzupełniona o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, , związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Budynek nakryty dachem kalenicowym, jego wysokość i elewacje należy dostosować do historycznego kontekstu architektonicznego, a ostatnia kondygnacja powinna mieć formę poddasza użytkowego z tarasem przylegającym do terenów rekreacyjnych.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 4 700 m2
- powierzchnia zabudowy ~ 1 270 m2
- kubatura ~ 11 050m3
Budynek C - obiekt wielofunkcyjny - Obiekt ten będzie stanowić uzupełnienie pierzei ul. Cieszyńskiej. Obiekt należy przewidzieć jako podpiwniczony, o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, z dostosowaniem elewacji, wysokości i geometrii dachu do historycznego kontekstu architektonicznego. Ostatnią kondygnację należy przewidzieć w formie poddasza użytkowego. Budynek ma pełnić funkcję handlowo-usługową (w tym 600m2 powierzchni sprzedaży) oraz mieszkalną. Powierzchnia użytkowa budynku uzupełniona o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, , związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 2 050 m2
- powierzchnia zabudowy ~ 540 m2
- kubatura ~ 4 500 m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako zieleń urządzoną o funkcji rekreacyjnej. Będzie on dostępny zarówno dla mieszkańców dzielnicy jak i gości odwiedzających miasto. W granicach opracowania należy przewidzieć 2 wjazdy do budynku parkingu - jeden główny z ul. Cieszyńskiej, drugi pomocniczy z ul. Kopernika.

LOKALIZACJA NR 2
Budynek parkingu - Obiekt ten powinien być dwukondygnacyjny, nakryty tzw. „zielonym dachem", na którym należy przewidzieć zieleń urządzoną z funkcją rekreacyjną wraz z komunikacją kołową i pieszą. Plac ma pełnić także funkcję umożliwiająca organizowanie imprez plenerowych. W budynku wymagane jest uzyskanie około 330 miejsc parkingowych, z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym na każdej kondygnacji wymagana jest realizacja zespołu sanitariatów publicznych dostępnych także dla osób niepełnosprawnych.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 9 950m2
- powierzchnia zabudowy ~ 5 550m2
- kubatura ~ 36 900 m3
Budynek kamienicy - Obiekt ten będzie stanowić uzupełnienie północnej pierzei placu i integralną cześć z parkingiem dwupoziomowym pod placem Wojska Polskiego. Obiekt należy przewidzieć jako podpiwniczony, o wysokości do IV kondygnacji nadziemnych, z dostosowaniem elewacji, wysokości i geometrii dachu do historycznego kontekstu architektonicznego. Budynek ma mieć zróżnicowaną wysokość wyższa (IV kond.) od strony wschodniej i niższą (III kond.) od strony zachodniej. Budynek ma pełnić funkcję usługowo-biurową. Powierzchnia użytkowa budynku uzupełniona o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze socjalne i magazynowo techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie
spełniającym wymagania przepisów.
- powierzchnia użytkowa netto ~ 1 655m2
- powierzchnia zabudowy ~ 835m2
- kubatura ~ 13 100m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako płytę placu nad parkingiem podziemnym, na której należy zaprojektować zieleń urządzoną z funkcją rekreacyjną wraz z komunikacją kołową i pieszą. Plac ma pełnić także funkcję umożliwiająca organizowanie imprez plenerowych. W środkowej części placu przewidzieć umieszczenie zabytkowej pompy wraz z fontannami. Płyta placu nachylona ma być w kierunku północnym, co wynika z ukształtowania terenu. W granicach opracowania należy przewidzieć wjazd i wyjazd z parkingu oraz wejście do budynku kamienicy. Proponuje się zlokalizowanie wjazdu i wyjazdu oraz wejścia do budynku od ul. Cyniarskiej. Istnieje możliwość zlokalizowania zjazdów w innym miejscu jeżeli będzie to wynikało z uzgodnień lub innych przepisów bądź propozycji zamawiającego. Wyjścia z parkingów na teren placu stanowią trzy klatki schodowe umiejscowione w trzech narożach placu. Dodatkowo w południowo-wschodnim narożniku placu zlokalizować windę. Oprócz parkingu na terenie objętym inwestycją znajdzie się kamienica o funkcji usługowo-biurowej o pod którą znajdą się rampy obsługujące parking podziemny pod placem. Do obiektów doprowadzić komunikację pieszą.

LOKALIZACJA NR 3
Parking - Lokalizacja umiejscowiona w centrum miasta, przewidywana na realizację obiektu parkingowego na ok. 690 miejsc parkingowych, którego dodatkowym celem będzie zabezpieczenie potrzeb miejsc parkingowych dla pozostającego w bliskim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. Realizowane Przedsięwzięcie będzie składać się z parkingu wielopoziomowego połączonego z funkcją usługową przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego i PCK. Obiekt ten powinien być czterokondygnacyjny i dodatkowo na dachu powinien znaleźć się odkryty parking, który będzie tylko częściowo zadaszony. W budynku wymagane jest uzyskanie około 691 miejsc parkingowych z uzupełnieniem o powierzchni komunikacyjnej oraz niezbędne zaplecze techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym na każdej kondygnacji wymagana jest realizacja zespołu sanitariatów publicznych dostępnych także dla osób niepełnosprawnych i komunikacji pionowej min 3 piony z czego 2 obsługujące parkingi. Należy także wprowadzić w parterze budynku powierzchnie sprzedaży o pow. użytkowej ~ 760m2 wraz z komunikacją, sanitariatami, pomieszczeniami technicznymi i innymi pomieszczeniami, które wymagane s_ przy tej funkcji. Obiekt ten powinien zosta_ zrealizowany jako wolnostojący i podpiwniczony (kondygnacja -1 na której będzie zlokalizowany parking).
- powierzchnia użytkowa budynku netto ~ 16 150m2
- powierzchnia użytkowa parkingu na dachu ~ 4 100 m2
- powierzchnia zabudowy ~ 4 350m2
- kubatura ~ 50 000 m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako zieleń urządzoną wraz z wewnętrznym dziedzińcem o funkcji rekreacyjnej W granicach opracowania należy przewidzieć 2 wjazdy na znajdujący się parking w budynku oraz główne wejście do części usługowej. Proponuje się zlokalizowanie zjazdów i głównego wejścia od ul. Broniewskiego. Istnieje możliwość zlokalizowania zjazdów w innym miejscu jeżeli będzie to wynikało z uzgodnić lub innych przepisów bądź propozycji zamawiającego. Do obiektu doprowadzić komunikację pieszą.

LOKALIZACJA NR 4
Ta część Przedsięwzięcia zakłada zaprojektowanie i budowę parkingu wielopoziomowego z wydzieloną funkcją usługową przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Sienkiewicza w Bielsku-Białej. W wyniku podjętych działań ma powstać nowy, ogólnodostępny parking wielopoziomowy wraz z usługami towarzyszącymi. Należy przewidzieć możliwość docelowego, niezależnego funkcjonowania parkingu wielopoziomowego i części usługowej. W ramach Przedsięwzięcia należy wykonać także zagospodarowanie terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią. Obiekt ten powinien być czterokondygnacyjny. W budynku wymagane jest uzyskanie około 120 miejsc parkingowych z uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz niezbędne zaplecze techniczne, związane z techniczna obsługą funkcjonowania obiektu w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Ponadto w obiekcie tym wymagana jest realizacja komunikacji pionowej min 2 piony obsługujące parkingi. Należy także wprowadzić w parterze budynku powierzchnie sprzedaży o powierzchni użytkowej ~12% powierzchni użytkowej budynku wraz z komunikacją, sanitariatami, pomieszczeniami technicznymi i innymi pomieszczeniami, które wymagane są dla zastosowanych funkcji. Obiekt ten powinien zostać zrealizowany jako wolnostojący i podpiwniczony (kondygnacja -1 z parkingiem).
- powierzchnia użytkowa budynku netto ~ 5 212m2
- powierzchnia zabudowy ~ 1 303m2
- kubatura ~ 18 072 m3
Zagospodarowanie terenu
Obszar znajdujący się w granicach opracowania należy zrealizować jako zieleń urządzoną o funkcji rekreacyjnej. W granicach opracowania należy przewidzieć 1 wjazd na znajdujący się parking w budynku oraz poszczególne wejścia do części usługowej. Proponuje się zlokalizowanie zjazdu od ul. Sienkiewicza a poszczególne wejścia od ul. Słowackiego i Sienkiewicza. Do obiektu należy doprowadzić komunikację pieszą.

2011-11-30 | Dodaj komentarz
MaxMatt
2011-11-30 22:33:22
Miejmy nadzieję, że tym razem znajdzie się ktoś chętny, aby zbudować przynajmniej 2 parkingi.
Adamsky
2011-12-01 09:12:47
Oj, bardzo ciężko to widzę, z udostępnionych materiałów odnoszę wrażenie, że ewentualny inwestor bedzie miał same obowiązki. Ogólnie dopóki bedą istniały 'darmowe' parkingi na Sferze wybudowanie obok nich pełnopłatnych nie ma najmniejszego sensu! Kto, logicznie myśląc wybierze ten płatny, skoro kilka kroków dalej są 2 duże parkingi (w Sferze I - naziemny, w II - podziemny) za fiko?
inwestycje
2011-12-01 09:34:53
PPP najczęściej polega na tym, że podmiot publiczny daje teren (czasami też projekt), a partner prywatny zajmuje się całą resztą przez określony okres.
stork
2011-12-01 12:23:53
Parking z 600 miejscami na rogu Broniewskiego i PCK będzie "żył" tylko ze stadionu, czyli 1-2 x w tygodniu (o ile stadion powstanie). Parking na rogu Sienkiewicza i Słowackiego oraz koło sądu ma się opierać chyba na turystach odwiedzających starówkę. Ale czy takowi się pojawią? Plac Wojska Polskiego to kwestia wspomnianego parkingu w Sferze. Jaki podmiot prywatny wejdzie przy takim modelu ppp, przy takim podziale ryzyka, w taką inwestycję? Przecież to kpina jest.
2011-12-01 14:35:06
Powodzenia w poszukiwaniu wykonawcy "frajera" :) dla przykładu Krakowie znalazł się taki 1 (słownie: jeden) z parkingiem u stóp Wawelu. W Bielsku sporym plusem może być te dodatkowych kilka tys miejsc na ulicach
PrL
2011-12-01 22:24:41
Prowadzenie inwestycji w formule PPP jest ciekawą alternatywą pozyskiwania środków wykorzystywaną, jak dotąd w bardzo niewielkim zakresie. Udanymi przykładami prowadzonych tak zadań jest otwarta wczoraj A2 pomiędzy Nowym Tomyślem, a Świeckiem, czy choćby z naszego regionu budowa szpitala w Żywcu. Diabeł, jak zwykle tkwi w szczegółach, a właściwie w kryteriach i tu celna uwaga Adamsky. Tak z ciekawości, czy ktoś się orientuje, czy w BB było coś w tej formule budowane, bo odnoszę wrażenie, że nasz samorząd podchodzi do tematu dość dyletancko... Szkoda, bo w czasach tak ogromnego długu publicznego i braku środków finansowych można byłoby tą drogą popchnąć parę rzeczy do przodu. Jeśli jest ktoś zainteresowany szybką budową BDI to polecam: http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/6347/id/97 Jestem w stanie się założyć, że ani ta droga, ani S1 od Kosztowy do Suchy Potok nie powstanie do 2020r. choć ta druga ma pewną przewagę - jest wpisana do Narodowego Programu Budowy Dróg Krajowych GDDKiA. Nie jest to z mojej strony wrodzony pesymizm, lecz realna ocena niestety. Super BLOG, wielki szacunek dla Prowadzącego i przepraszam za przydługi komentarz
inwestycje
2011-12-01 23:51:31
@PrL: nie, do tej pory nic nie było budowane w systemie PPP w Bielsku-Białej; jeśli chodzi o BDI i S1 jest to niestety oczywista prawda
zum
2011-12-02 08:14:50
W lokalizacji nr 1 inwestor musi liczyć się z tym, że 1/3 miejsc z 360 będzie musiał oddać za darmo dla prokuratury i sądu. W tym miejscu jest obecnie parking prokuratury i sądu i trudno sobie wyobrazić żeby te instytucje zgodziły sie na utratę tych miejsc. W przyszłości na nowym parkingu na 100% będą one musiały być bezpłatnie udostepnione dla prokuratury ,sądu i policji.
inwestycje
2011-12-02 10:09:14
może sąd i prokuratura wykupią te miejsca; teraz może jest podobnie i te instytucje płacą miastu jakąś zryczałtowaną opłatę
inwestycje
2011-12-02 15:18:57
ostatnia informacja: od stycznia w Sferze parking wielopoziomowy będzie płatny (ceny mają być zbliżone do cen obowiązujących na parkingach miejskich)
pablo
2011-12-02 16:03:09
Czwarta lokalizacja wygląda koszmarnie :/
ptr
2011-12-04 13:55:46
A czy na placu Wojska Polskiego teraz jest platny parking? Sa chetni? Wiem, ze po budowie nowego parkingu zwiekszylaby sie ilosc miejsc, ale nie sadze zeby sie nie zapelnialy. Wg mnie jest to najlepsza lokalizacja, bo i w dzien powszedni bedzie wykorzystany jak i przez kibicow, ktorzy maja rzut beretem na stadion.
Gumiś
2011-12-04 23:27:01
Zastanawia mnie to, czy w ramach przebudowy placu wojska polskiego są wliczone jakieś prace archeologiczne? Niby nic, ale zawsze można by i coś znaleść...
inwestycje
2011-12-05 00:31:06
raczej musza byc wliczone (chociazby w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne przy wykonywaniu wykopu pod parking)
Elf
2011-12-06 12:47:43
W normalnym kraju, w mieście zarządzanym przez normalnych ludzi, myśli się o tym jak samochody wyprowadzić z centrum miasta. W tym celu stwarza się sieć linii autobusowych, przemyślanych pod względem przebiegu i punktualnych i kursujących z dużą częstotliwością. A w Polsce? Po co się głowić nad takimi rozwiązaniami? Zbudujmy kilka parkingów i pobierajmy opłaty. Mam propozycję dla władz miasta: zbudujmy parking na dachu ratusza, koniecznie 4ro kondygnacyjny (każdy wie, jak dużym problemem jest znalezienie parkingu w tamtym rejonie). A już zupełnie bez żartów, to władze miasta mogły chociaż pomyśleć o rowerach- umożliwić ludziom dogodny wjadz jednośladem do centrum i wyznaczyć miejsce, gdzie go można zostawić. To już byłby gest mile widziany, zwłaszcza, że benzyna ma zaniedługo kosztować po 8zł/l i trochę takich pojazdów na pewno przybędzie.
słoneczny
2011-12-06 20:26:35
Zamieszczona wyżej i na stronie Urzędu wizualizacja Pl. Wojska Polskiego prezentuje w mojej opinii sama w sobie bardzo ciekawą koncepcją architektoniczną. W szczególności koncepcja kamienicy jest wg mnie na prawdę niezła. Biorąc pod uwagę, jak nieciekawie wygląda dziś płyta Starówki, jestem zaskoczony tym, że coś tak dobrego "wyszło" z bielskiego Ratusza. Ale... czy Szanowny Autor, czy też ktokolwiek z Państwa orientuje się, czy przedstawiona na wizualizacji koncepcja ma jakiekolwiek szanse na realizację, czy też opisuje ona jedynie w sposób graficzny ogólne wytyczne dotyczące projektu???
investor
2011-12-07 10:08:05
Nie widzęwtym nic rewelacyjnego. Zwykłe budy jak wszędzie w Bielsku. Powinno nas byc stać na 100 metrowy wieżowiec z panoramą miasta.
Gumiś
2011-12-07 13:11:04
A po co nam coś takiego? I kto to będzie utrzymywał? Jakoś nie bardzo mam ochotę wykładać pieniądze na zaspokojenie czyjejś megalomanii czy łatania sobie tym "wielkomiejskich kompleksów" ...
inwestycje
2011-12-07 15:28:07
@sloneczny - a przepraszam bardzo, co jest niby ladnego w tym czyms co ma uzupelnic plac WP; przeciez taki budynek kompletnie tam nie pasuje - rewelacyjnie beda wygladaly zdjecia z tego placu: kamienice, kamienice, kamienice, coś, kamienice, kamienice
słoneczny
2011-12-07 23:28:39
@inwestycje: Rewelacyjnie to faktycznie wyglada Graz, czy Hamburg – tak jak napisales – stara kamienica, stara kamienica, cos, stara kamienica... – przyklady tych miast, jak i wielu innych pokazuja, jak takie cosie można umiejetnie wpasowac w topografie miasta. Nie lubisz nowoczesnej architektury, trudno – np Kunsthaus w Grazu jednych przeraza innych zachwyca - ja zaliczam się do tych drugich i lubie, gdy stare laczy się z nowym w harmonijna całość, jak na zamieszczonej tu wizualizacji. Oto moja odpowiedz. Z kolei moje pytanie jest takie: czy chciałbyś, by nowy budynek udawal kamienice sprzed 100, czy 200 lat? Przeciez imitacja minionej epoki to bylby dopiero bezsens. Mam nadzieje, ze w Bielsku zacznie powoli powstawac nowa architektura wpasowana w stara tkanke architektoniczna, bo oceniajac sytuacje na dzis, po wspolczesnych czasach nic ciekawego kolejnym pokoleniom bielszczan nie zostanie. A tak zupelnie nawiasem, może znasz odpowiedz na moje pytanie zamieszczone w poscie powyżej??
investor
2011-12-08 08:18:27
W Barcelonie budują kościół wg projektu sprzed 130 lat i nikomu to nie przeszkadza.
investor
2011-12-08 08:22:59
Gumiś: nie chodzi o kompleksy tylko o znak rozpoznawczy, symbol. Jaki znak rozpoznawczy architektoniczny ma dzisiaj Bielsko? Pomnik psa? Figurki dwóch balonogłowych? Potrzebna jest inwestycja publiczna na miarę naszych potrzeb i możliwości.
inwestycje
2011-12-08 12:53:05
@sloneczny - niestety nie potrafie odpowiedziec na to pytanie; a w centrach miast nie mozna budowac tak? http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=435157
Angus
2011-12-08 17:31:10
Pytanie- czy inwestycja przy Broniewskiego może zajać tez tzw. Plac Fundacji czyli targowisko? Z wizualizacji to nie wynika i mam nadzieję że tego plan nie obejmuje.
Adamsky
2011-12-08 17:37:27
No inwestycje, piękny ten Kijów będzie. A człowiek nieświadomy myśli, że tylko to co na 'zachodzie' jest godne 'kopiowania', a tu mamy piękny wschód. Jak mieszkałem w Dublinie to przez 5 lat takich budynków nie widziałem, tylko kamienice z 'nagiej' cegły, brzydkie jak na brytyjskich filmach. Szkoda, że w B-B nie idą w taką architekturę, co mogłoby super współistnieć obok choćby Hotel President, Zamku, Poczty Polskiej czy Teatru.
inwestycje
2011-12-08 17:45:00
@Angus - nie, teren parkingu nie będzie zachodził na plac FRM
Angus
2011-12-08 21:12:38
Dzięki za odp. Jest szansa, że nadal bedę miał gdzie robić zakupy:)
słoneczny
2011-12-09 08:49:04
@inwestycje: Interesujące są te budynki, ale, jak na mój gust bardzo pretensjonalne. Epatują zdobieniami, a mi podoba się minimalizm. To kwestia gustu. Ale poza tym, każde udawanie "starości" w architekturze (poza wiernymi rekonstrukcjami) kojarzy mi się nieodparcie z brakiem oryginalności i tandetą. Uważam, że znakiem naszych czasów jest architektura harmonijnego wkomponywania nowoczesnych budynków w istniejącą infrastrukturę i niestety ten architektoniczny znak naszych czasów jest w Bielsku całkowicie nieobecny, o co będą mogły mieć słuszną pretensję przyszłe pokolenia.
investor
2011-12-12 08:30:22
Na drugim zdjęciu widać harmonijnie wkomponowany budynek będący czymś w rodzaju slumsa. Gratulacje za zachowanie niewątpliwie zwartościowego zabytku. Na pewno wiąże się z nim jakaś niesamowita historia. Czekam na pasjonującą opowieść obrońców zgniłych ruder i rozsypujących się psich bud.
Fred
2011-12-12 17:33:46
Widze że należe mimo wszystko, wbrew autorowi tego bloga do większości która opowiada się za łączeniem nowego ze starym a nie wydawania pieniędzy na kiepskie kopie zabytków czy też starych kamienic. Ostatni przykład szaleństwa wielbicieli historii w tym pana Inwestycje to budynek Aquy świeżo po remoncie. no i jak to wygląda? Ani to nowe, ani to stare. Proteza. To tak jak z parytetami. Protez nie należy wstawiać.
Fred
2011-12-12 17:35:25
I kolejny raz zwracam się do Pana Inwestycje "patrz pan na świat i oglądaj przykłady" jest street view z googla, nawet nie trzeba nigdzie jeździć.
inwestycje
2011-12-12 17:47:47
@Fred - dałem parę komentarzy wyżej link do strony ze światowymi przykładami architektury historyzującej; co do budynku Aquy - gdyby, zrobiono go w zgodzie, z tym, jak on wyglądał pierwotnie to było by wcześniej - a tak, to właśnie wyszło dziadostwo (właśnie łączenie nowego ze starym - okna dachowe na dworku...)
CK
2011-12-13 20:00:19
Inwestycje/Słoneczny. Jest miejsce i na nowoczesną architekturę i na architekturę tradycyjną. Może na starym bialskim rynku niech będzie to akurat ta tradycyjna. Ja wcale nie jestem taki pewien, sądząc po krytyce projektów dla Starego Rynku, fontanny Reksia czy przykrycia dziedzińca zamkowego, że to ta nowoczesna jest bardziej popularna, zwłaszcza, że znam też wiele przykładów z Polski gdzie ludzie protestowali (!) przeciwko nowej architekturze, żądając tradycyjnej bądź rekonstrukcji, nigdy na odwrót (kolega właśnie pisze o tym książkę). Czy architektura tradycyjna to udawanie, albo brak oryginalności - oczywiście, że nie. Idąc tym tropem przekreślasz i renesans i barok i neostyle a wszystkie one za wzór stawiały sobie styl/style wcześniejsze. Poza tym architektura tradycyjna nigdy nie przestała powstawać (USA, Anglia) i kłamstwem też jest, że nie można w niej zrobić nic oryginalnego i dobrego, architekci po prostu nie potrafią (polecam książkę Polski historyzm współczesny Macieja Loby!). I powiem więcej, znając niski poziom kształcenia architektury w Polsce wolę historyzujący mało oryginalny budynek, przynajmniej wiem, że ta wersja jest bezpieczna.
CK
2011-12-13 20:04:56
Wbiło się dwa razy, no cóż...A kompromisowo, dlaczego by nie zachować czystości stylowej Placu Wojska Polskiego idąc za wzorem np. nowych kamienic na Starym Rynku w Rzeszowie a miejsce na nowoczesność zostawić w środku tychże nowych budynków, oraz od strony Klimczoka??? Chociaż jak znam świat to i tak jeśli już dojdzie do inwestycji, zobaczymy tylko gotową wersję i jakoś dziwnie czuję, że to będzie niestety tandeta.
CK
2011-12-13 20:10:03
Słoneczny/Fred Zobaczcie sobie inne przykłady, nie tylko Kijów, zobaczcie Berlin, Stany Zjednoczone, Holandię !!! :)
słoneczny
2011-12-14 21:21:31
@CK: Odpowiedzi są generalnie w powyższych postach, których-sądząc po "wnioskach"-nie przeczytałeś z uwagą i zrozumieniem. A na najdziwniejsze w mojej opinii uwagi-odpowiedzi poniżej: 1. Nikt nie pisał, że Stary Rynek w Bielsku to udany przykład nowoczesnej architektury-mało kto polemizuje z opinią, że jest to tandeta-nie wiem, do czego pijesz. 2. Wnioskowanie typu "nie lubisz historyzmu, to przekreślasz renesans..." to-używając eufemizmu-błędne wnioskowanie 3. Nie lubię historyzmu we współcześnie tworzonej architekturze i uważam go za brak oryginalności i silnie kojarzy mi się z tandetą. Dzisiejsza architektura ma swoje kanony, które powinny być zapisane w dziejach-to jest kwestia mojego gustu, a nie jest to obiektywny fakt, któremu możesz zaprzeczyć. 4. W dużych Polskich miastach nie brakuje dobrych architektów tworzących zachwycającą architekturę nowoczesną-to, że nie ma jej w Bielsku z pewnością nie jest wynikiem słabego poziomu kształcenia na polskich uczelniach.

Informacje:


inwestycje, Bielsko-Biała, drogi, budowa, przebudowa, przetarg, kamienice, zabytki, wiadukt, obwodnica, s69, s-69, s1, s-1, estakada, rondo, projekt, rewitalizacja, remont, projekt, plan, schemat, przebieg, mapa, rozbudowa, stadion

Archiwum:


2018
» wrzesień (2)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (1)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (2)
» styczeń (2)

2017
» grudzień (1)
» październik (4)
» wrzesień (1)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» marzec (4)
» luty (2)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» wrzesień (1)
» czerwiec (2)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» luty (2)

2015
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (4)
» sierpień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (2)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (1)
» styczeń (1)

2014
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (1)
» wrzesień (2)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (4)
» styczeń (3)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (1)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (4)
» maj (2)
» kwiecień (1)
» marzec (3)
» luty (1)
» styczeń (2)

2012
» grudzień (1)
» październik (1)
» wrzesień (1)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (7)
» luty (3)
» styczeń (2)

2011
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (2)
» wrzesień (2)
» sierpień (8)
» lipiec (1)
» czerwiec (5)
» maj (5)
» kwiecień (7)
» marzec (4)
» luty (7)
» styczeń (3)

2010
» grudzień (2)
» listopad (14)
» październik (7)
» wrzesień (8)
» sierpień (10)
» lipiec (5)
» czerwiec (21)
» maj (13)
» kwiecień (3)

Ostatnie komentarze


[Darekbb]
Szkoda że blog zdechł, zostaje skyscrapercity :(
[Janusz]
Autorze, dlaczego porzuciłeś bloga? Tęsknię.
[skyscrapper]
Dla wszystkich, którzy tęsknią za blogiem polecam forum skyscrappercity. Założyciel bloga udziela się również tam....

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 2777535
Newsów: 270
Komentarzy: 5644
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Kto wybuduje parkingi wielopoziomowe i ile ich będzie?, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała